لیزا گلدمن روزاس

استادیار دانشکده پزشکی استنفورد

Barbara Wilets

دکتر لیزا گلدمن روزاس استادیار گروه اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت و گروه پزشکی (بخش مراقبت های اولیه و سلامت جمعیت) در دانشکده پزشکی استنفورد است. لیزا یک اپیدمیولوژیست با آموزش، از تخصص خود در مشارکت بیمار و جامعه و همچنین علوم رفتاری برای رسیدگی به نابرابری در بیماری های مزمن مانند دیابت، افسردگی و سرطان استفاده می کند و با تیم تغذیه Second Harvest در مطالعه چاقی و ناامنی غذایی همکاری کرده است. کار او توسط مؤسسه ملی بهداشت، آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت های بهداشتی، مؤسسه تحقیقاتی نتایج بیمار محور، و ابتکار کالیفرنیا برای پیشبرد پزشکی دقیق، در میان سایر سرمایه گذاران، پشتیبانی می شود.

لیزا مشتاق ادغام بیماران، مراقبان، سازمان‌های اجتماعی و سایر ذینفعان کلیدی در فرآیند تحقیق است تا بر بهترین پیشرفت‌ها در برابری سلامت تأثیر بگذارد. به عنوان بازتابی از این اشتیاق، او به عنوان مدیر دانشکده پزشکی دفتر مشارکت جامعه و معاون مدیر عدالت سلامت سرطان و مشارکت جامعه در موسسه سرطان استانفورد خدمت می کند. لیزا در سال 2021 به هیئت دوم برداشت پیوست زیرا فکر می‌کند ناامنی غذایی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای دستیابی به برابری سلامت است. او در پالو آلتو به دنیا آمد و بزرگ شد و به همراه همسر، سه فرزند، یک سگ و گیاهان زیادی در آنجا زندگی می‌کند.

بازگشت به تیم