جایی که داوطلبان بیشتر مورد نیاز هستند

نیاز به داوطلبان در این سایت ها بیشتر است!

به همسایگان خود کمک کنید تا غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند. در یک توزیع غذا در جامعه داوطلب شوید، یا غذا را در انبارهای سرو و برنان ما در سن خوزه مرتب کنید.

مدرسه راهنمایی آگوست بوگر

خیابان فلینت 1944
سن خوزه، CA 95148

هر پنجشنبه اول از ساعت 08:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر

ثبت نام

مرکز ارشد گیلروی

خیابان ششم 350 W
گیلروی، CA 95020

هر پنجشنبه اول و سوم از ساعت 08:00 صبح تا 10:30 صبح

ثبت نام

خدمات کودکان ربکا

خیابان IOOF 290
گیلروی، CA 95020

هر چهارمین جمعه، از ساعت 09:00 صبح تا 13:00 بعد از ظهر

ثبت نام

کلیسای بتل

بلوار وینچستر جنوبی 1201
سن خوزه، CA 95128

هر پنجشنبه اول و سوم از ساعت 09:15 تا 11:45 صبح

ثبت نام

Ohlone Chynoweth Commons

5300 ترنر وی
سن خوزه، CA 95136

هر پنجشنبه اول، از ساعت 13:15 تا 16:30 بعد از ظهر

ثبت نام

دسته بندی مواد غذایی

انبار سرو در سن خوزه

انبار برنان در سن خوزه

چندین شیفت

ثبت نام

فرصت های داوطلبانه بیشتر در شهرستان های سانتا کلارا و سن ماتئو:

مکان های بیشتر برای توزیع غذا
سایر فرصت های داوطلبانه فردی
سوالات متداول