جایی که داوطلبان بیشتر مورد نیاز هستند

نیاز به داوطلبان در این سایت ها بیشتر است!

به همسایگان خود کمک کنید تا غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند. در یک توزیع غذا در جامعه داوطلب شوید، یا غذا را در انبارهای سرو و برنان ما در سن خوزه مرتب کنید.

مرکز ارشد کوهستان
هنوز به 7 داوطلب نیاز است

خیابان اسکوئلا 266
Mountain View, CA 94040

Tuesday, March 21, 07:30 a.m. – 10:30 a.m.

ثبت نام

کالج ماموریت
2 volunteers still needed

3000 میشن کالج بلوار، پارکینگ A
سانتا کلارا، CA 95054

Tuesday, March 21, 09:00 a.m. – 12:30 p.m.

ثبت نام

کالج اسکای لاین
هنوز به 4 داوطلب نیاز است

3300 کالج درایو
سن برونو، CA 94066

Wednesday, March 22, 10:00 a.m. – 01:00 p.m.

ثبت نام

مرکز اجتماعی لینکلن
1 volunteers still needed

901 خیابان برانزویک
دالی سیتی، CA 94014

Wednesday, March 22, 01:00 p.m. – 04:30 p.m.

ثبت نام

آکادمی رایان استیم
13 داوطلب هنوز نیاز دارند

1241 مک گینس وی
سن خوزه، CA 95127

Thursday, March 23, 07:30 a.m. – 11:30 a.m.

ثبت نام

دسته بندی مواد غذایی

انبار سرو در سن خوزه

انبار برنان در سن خوزه

چندین شیفت

ثبت نام

فرصت های داوطلبانه بیشتر در شهرستان های سانتا کلارا و سن ماتئو:

مکان های بیشتر برای توزیع غذا
سایر فرصت های داوطلبانه فردی
سوالات متداول