این کلاس 30 دقیقه ای به بررسی غذاهایی می پردازد که ممکن است در جعبه ای از Second Harvest پیدا کنید. ما در مورد راه هایی برای ماندگاری بیشتر غذا صحبت خواهیم کرد و به دنبال آن دستور العمل های ساده و خوشمزه ای خواهیم داشت.