دومین پورتال داوطلب برداشت

Second Harvest جامعه ما را هدایت می کند تا اطمینان حاصل شود که هرکسی که به یک وعده غذایی سالم نیاز دارد می تواند یک وعده غذایی سالم دریافت کند.