Karapat-dapat ang lahat na mag-access sa malusog na pagkain

Nasa krisis ang ating komunidad. Ang mataas na rekord ng mga presyo ng pagkain at gas, kakulangan sa pabahay at ang pagkawasak sa pananalapi na dulot ng pandemya ay nag-udyok ng isa pang pagsulong sa pangangailangan para sa tulong sa pagkain. Naglilingkod kami ngayon sa humigit-kumulang 500,000 katao bawat buwan.

Sa maraming paraan, ito ay mas masahol pa para sa aming mga kliyente kaysa sa kasagsagan ng pandemya - ang mga kapitbahay na nagpupumilit na makabangon mula sa pandemya ay nahaharap sa panibagong dagok sa mga badyet dahil ang inflation at mga kaganapan sa mundo ay nagdulot ng pagtaas ng presyo para sa gas, pagkain, upa at iba pang mga pangangailangan. Ang mga pamilyang tumigil sa paggamit ng Second Harvest pagkatapos ng kasagsagan ng pandemya ay napilitang bumalik. Bilang karagdagan, ang mga programa sa suporta sa pandemya tulad ng kredito sa buwis ng bata, kaluwagan sa upa at pagtaas ng mga benepisyo ng CalFresh ay maaaring nawala o itinitigil, na naglalagay ng higit na diin sa mga sambahayan na mababa ang sahod.

Kapag may umabot sa Ikalawang Pag-aani, nandiyan tayo para pagsilbihan sila. Upang matugunan ang gayong pambihirang antas ng pangangailangan, dinoble namin ang dami ng pagkain na aming pinagkukunan at ipinamahagi mula nang magsimula ang pandemya. Ang mga libreng grocery mula sa Second Harvest ay tinitiyak na walang sinuman sa ating komunidad ang kailangang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng renta o paglalagay ng pagkain sa mesa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariwa, libreng mga pamilihan, tinutulungan namin ang aming mga kliyente na magkaroon ng puwang para sa mga hindi inaasahang gastos - at para sa mga posibilidad na nagbubukas kapag natutugunan ang mga pangunahing at agarang pangangailangan.

Gumawa ng aksyon

Maaari kang lumikha ng totoong pagbabago para sa mga pamilya na nangangailangan ng kaunting tulong sa paglalagay ng pagkain sa mesa. Alamin kung paano.

Magbigay ng Tulong