Cơ hội tình nguyện nhóm

Chúng tôi cần những người như bạn

Volunteer with your group to build a hunger-free community. Your team, family or friends can make an immediate difference in Silicon Valley while bonding and having fun. The following opportunities are for nhóm năm hoặc nhiều hơn.

Kiểm tra của chúng tôi lịch nhóm cho ngày và thời gian làm việc cho nhóm của bạn.

Sắp xếp thực phẩm trong kho của chúng tôi

Help sort and box the fresh produce and healthy groceries we provide to neighbors in our community.

Duties may include sorting and quality control, assembly line work, lifting boxes onto pallets, or unloading produce. Volunteer shifts include clean-up time as well. Please note these shifts are fast-paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

Sắp xếp thức ăn

Phân phối thực phẩm cho cộng đồng

Help distribute healthy food with your group of five to ten in nearly every neighborhood in Silicon Valley.

Duties may include preparing and cleaning the distribution site, unloading food and organizing it for distribution and assisting clients. Please note these shifts can be fast paced and active and may require lifting up to 25 pounds.

Phân phối thức ăn

Cần hủy bỏ hoặc thay đổi đăng ký nhóm của bạn?

E-mail tình nguyện viên@shfb.org cho ca làm kho hoặc psvolunteerdesk@shfb.org để phân phối thực phẩm cộng đồng.

Có câu hỏi về tình nguyện với nhóm của bạn?

Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi