Gặp gỡ CEO mới của chúng tôi - Leslie Bacho

Chúng tôi đã ngồi lại với Leslie Bacho, Giám đốc điều hành mới của Second Harvest, để tìm hiểu thêm về nền tảng, phong cách lãnh đạo và suy nghĩ của cô ấy về lĩnh vực ngân hàng thực phẩm. Cô ấy mang đến nhiều kinh nghiệm ngân hàng ẩm thực […]