اخبار برداشت دوم

ببینید چگونه ما به گرسنگی توجه می کنیم

اگر مسائل مربوط به گرسنگی در دره سیلیکون را پوشش می دهید، می توانیم سخنگویان متخصصی را ارائه کنیم که می توانند در مورد چشم انداز محلی صحبت کنند.

لطفا با دایان بیکر هیوارد تماس بگیرید dbakerhayward@shfb.org یا 408-266-8866، داخلی 368.

دومین برداشت در اخبار

آرشیو خبر