همه سزاوار دسترسی به غذای سالم هستند

جامعه ما در بحران است. بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی و گاز، کمبود مسکن و ویرانی‌های مالی ناشی از همه‌گیری باعث افزایش مجدد نیاز به کمک‌های غذایی شده است. ما در حال حاضر هر ماه به حدود 500000 نفر خدمات رسانی می کنیم.

از بسیاری جهات، این برای مشتریان ما بدتر از اوج بیماری همه گیر است - همسایگانی که در تلاش برای بهبودی از این بیماری همه گیر بودند، با ضربه دیگری به بودجه مواجه شدند، زیرا تورم و رویدادهای جهانی باعث افزایش سرسام آور قیمت گاز، غذا، اجاره خانه و سایر ملزومات شد. خانواده هایی که پس از اوج گیری همه گیری، استفاده از Second Harvest را متوقف کردند، مجبور به بازگشت شدند. علاوه بر این، برنامه‌های حمایتی همه‌گیر مانند اعتبار مالیاتی کودکان، کاهش اجاره بها و افزایش مزایای CalFresh یا ناپدید شده‌اند یا به تدریج کنار گذاشته شده‌اند و استرس بیشتری را بر خانواده‌های کم‌دستمزد وارد می‌کنند.

وقتی کسی به سکند هاروست می رسد، ما آنجا هستیم تا به آنها خدمت کنیم. برای پاسخگویی به چنین سطح فوق‌العاده‌ای از نیاز، از زمان شروع همه‌گیری، مقدار غذایی را که تهیه و توزیع می‌کنیم دو برابر کرده‌ایم. مواد غذایی رایگان از Second Harvest تضمین می کند که هیچ کس در جامعه ما مجبور نیست بین پرداخت اجاره یا گذاشتن غذا روی میز یکی را انتخاب کند. با ارائه خواربار تازه و رایگان، به مشتریان خود کمک می‌کنیم تا برای هزینه‌های غیرمنتظره و فرصت‌هایی که در صورت برآورده شدن نیازهای اولیه و فوری ایجاد می‌شوند، فضایی ایجاد کنند.

اقدام به

شما می توانید برای خانواده هایی که برای قرار دادن غذا روی میز به کمک کمی نیاز دارند، تغییر واقعی ایجاد کنید. دریابید که چگونه.

کمک کنید