اشتغال و فرهنگ

با ما همکاری کنید

در Second Harvest، ما معتقدیم که همه ما بخشنده هستیم و همه ما گیرنده هستیم. هر یک از ما ممکن است در هر زمان به کمک کوچکی نیاز داشته باشد. ما به دنبال افرادی هستیم که از پیشینه‌های مختلف می‌آیند، اما می‌دانند که همه ما یک جامعه هستیم. با به اشتراک گذاشتن غذا به ما کمک کنید تنوع و انسانیت خود را جشن بگیریم.

دستمزد رقابتی و مزایای عالی، از جمله:

فرصت های شغلی فعلی