اشتغال و فرهنگ

با ما همکاری کنید

Any one of us could need a little help at any given time. At Second Harvest of Silicon Valley, we’re looking for people who come from diverse backgrounds, but understand we’re all one community. با به اشتراک گذاشتن غذا به ما کمک کنید تنوع و انسانیت خود را جشن بگیریم.

دستمزد رقابتی و مزایای عالی، از جمله:

فرصت های شغلی فعلی