اشتغال و فرهنگ

با ما همکاری کنید

هر یک از ما ممکن است در هر زمان به کمک کوچکی نیاز داشته باشد. در Second Harvest of Silicon Valley، ما به دنبال افرادی هستیم که از پیشینه‌های مختلف آمده‌اند، اما می‌دانند که همه ما یک جامعه هستیم. با به اشتراک گذاشتن غذا به ما کمک کنید تنوع و انسانیت خود را جشن بگیریم.

دستمزد رقابتی و مزایای عالی، از جمله:

فرصت های شغلی فعلی