همه ما در این موضوع نقش داریم

سیلیکون ولی روحیه کارآفرینی و نبوغی برای پایان دادن به گرسنگی دارد. هیچ یک از کارهای ما بدون سخاوت شرکت ها، بنیادها و افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

ما از سازندگان جامعه شرکتی خود تشکر می کنیم
ما از حامیان اصلی خود تشکر می کنیم
ما از اهداکنندگان شرکت‌های امداد اضطراری COVID-19 خود تشکر می‌کنیم
ما از بینندگان خود تشکر می کنیم

با تشکر از سازندگان جامعه شرکتی ما

2022 Corporate Community Builder logos