کمک کنید

کمک مالی کنید

اکنون بیش از هر زمان دیگری به کمک شما نیازمندیم.

کمک مالی کنید

داوطلب شوید

ما نمی توانستیم کاری را که انجام می دهیم بدون داوطلبانی مانند شما انجام دهیم.

داوطلب شوید

یک درایو غذای مجازی راه اندازی کنید

لطفاً برای افزایش پشتیبانی حیاتی، برای یک درایو غذای مجازی ثبت نام کنید.

به جمع آوری کمک مالی تبدیل شوید

این خبر را در شبکه های اجتماعی پخش کنید

در شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید و پست های ما را به اشتراک بگذارید. با هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که به همسایگان بیشتری دست پیدا می کنیم.