شروع به لذت بردن از غذای خود با استفاده از تمام حواس خود کنید. برخی از ابزارهای عملی را از تیم آموزش تغذیه ما بیاموزید تا آگاهانه غذا خوردن را شروع کنید.