در این فصل تعطیلات، با ادامه بحران گرسنگی، تعداد بی‌سابقه همسایه‌ها برای غذا به دومین برداشت متکی خواهند بود. ما هر ماه به طور متوسط به 500,000 نفر خدمات رسانی می کنیم - همسایگان احساس می کنند در این منطقه گران قیمت زندگی می کنند با قیمت های بالا و حمایت دولت به طرز چشمگیری کاهش می یابد. همراه با شما، جامعه ما می تواند هر میز را در این فصل تعطیلات و فراتر از آن پر کند.