تغذیه متعادل برای حمایت از سیستم ایمنی بدن شما بسیار مهم است. در این ویدیو، تیم آموزش تغذیه ما به شما نشان می دهد که چگونه غذاهایی را انتخاب کنید که سیستم ایمنی سالم را تقویت می کنند.