Đăng ký nhóm của bạn để tình nguyện

Bạn đã lựa chọn đúng và chúng tôi rất nóng lòng được gặp từng bạn!

Vui lòng sử dụng lịch đăng ký tình nguyện bên dưới để tìm ngày, giờ và địa điểm phù hợp nhất với nhóm của bạn.

Sau khi tạo đặt chỗ theo nhóm, bạn sẽ nhận được email có thông tin bổ sung và liên kết đăng ký. Vui lòng chia sẻ liên kết đó với nhóm của bạn vì cần phải đăng ký cá nhân để giữ được vị trí của họ.

Câu hỏi? Đọc Câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Hoặc gửi email cho nhóm của chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào.

Tìm kiếm ca