Thư viện tài nguyên đối tác

Cùng chung tay xây dựng cộng đồng không còn nạn đói

Sử dụng công cụ dưới đây để tìm kiếm, lọc và tải xuống các nguồn lực bạn cần để thực hiện công việc quan trọng của mình. Thư viện tài nguyên đối tác của chúng tôi có các chương trình đào tạo, tài liệu tiếp cận cộng đồng, thông tin tuân thủ, mẫu mới nhất và nhiều nội dung khác. Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về chương trình thực phẩm của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua trang này hình thức.

Vui lòng liên hệ với Người quản lý chương trình hoặc email của bạn cơ quan trợ giúp@shfb.org với bất kỳ câu hỏi nào.

Tìm tài nguyên
Sổ tay hướng dẫn đối tác
Gửi đơn đặt hàng trực tuyến
Gửi báo cáo hàng tháng

Tìm kiếm

Sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy một tài nguyên cụ thể hoặc duyệt qua các tài nguyên có sẵn bằng cách lọc theo loại đối tác của bạn hoặc chọn một danh mục.