Chúng ta ở cùng nhau

Thung lũng Silicon có tinh thần kinh doanh và sự khéo léo để chấm dứt nạn đói. Không có công việc nào của chúng tôi có thể thực hiện được nếu không có sự hào phóng của các tập đoàn, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi cảm ơn những người xây dựng cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi
Chúng tôi cảm ơn những người ủng hộ chính của chúng tôi
Chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ công ty cứu trợ khẩn cấp COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi cảm ơn những người có tầm nhìn xa

Xin cảm ơn những người xây dựng cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi

2022 Corporate Community Builder logos