داوطلب در تروت ترکیه

برای تروت ترکیه به ما بپیوندید

گوش به زنگ باشید! 

مواد کاربردی Silicon Valley Turkey Trot در سال 2022 بازخواهد گشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت نام برای داوطلب شدن در پاییز 2022، این صفحه را تماشا کنید!

در مورد مسابقه بیشتر بدانید svturkeytrot.com.

فواید تروت ترکیه:

  • بنیاد کودکان سالمتر
  • اعتماد سلامت
  • دره سیلیکون اعتماد مسکن
  • برداشت دوم سیلیکون ولی
  • دومین بانک غذای برداشت شهرستان سانتا کروز