داوطلب در تروت ترکیه

برای تروت ترکیه به ما بپیوندید

از همه حامیان، داوطلبان و شرکت کنندگانی که تروت ۲۰۲۳ ترکیه را ساختند، سپاسگزاریم
چنین موفقیت بزرگی امیدواریم امسال دوباره به ما بپیوندید!

پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد مسابقه یا ثبت نام برای یورتمه سواری در svturkeytrot.com.

ما همیشه به داوطلبانی نیاز داریم تا به همسایگانمان کمک کنند تا غذای مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنند. در یک توزیع غذا در جامعه داوطلب شوید، یا غذا را در انبارهای سرو و برنان ما در سن خوزه مرتب کنید.

ثبت نام

فواید تروت ترکیه:

  • بنیاد کودکان سالمتر
  • اعتماد سلامت
  • برداشت دوم سیلیکون ولی
  • دومین بانک غذای برداشت شهرستان سانتا کروز