بعد از قطع برق، غذای سالم بخورید

ممکن است پس از از دست دادن قدرت، خوردن غذاهای سرد یا منجمد ایمن نباشد. دریابید که برای ایمن نگه داشتن مواد غذایی در هنگام قطع برق چه کاری می توانید انجام دهید و [...]