آموزش آنلاین 35 دقیقه ای ایمنی مواد غذایی ما در اینجا برای همه آژانس های شریک و برنامه های خواربارفروشی، همراه با کارکنان و داوطلبانی که غذا را مدیریت می کنند، در دسترس است. پس از تکمیل، این الزامات سالانه ایمنی غذایی شما را برای دومین برداشت دره سیلیکون برآورده می کند. در صورت درخواست، گواهی پایان کار می تواند برای شما ارسال شود.