به آموزش مجازی ایمنی مواد غذایی ما خوش آمدید. توصیه می کنیم این آموزش را با هر یک از داوطلبان یا کارکنانی که غذا را مدیریت می کنند یا در هر بخشی از توزیع غذا کمک می کنند، به اشتراک بگذارید.