Ang Pangalawang Harvest ay naniniwala na ang pag-access sa malusog na pagkain ay isang karapatang pantao at ang pagkain ay pundasyon sa katatagan ng ekonomiya at kalusugan. Bilang ipinakilala ang mga panukalang batas, mag-aalok kami ng isang mas tukoy na agenda ng patakaran, ngunit ang aming mga prinsipyo, pangunahing isyu at mga pagkakataon na nagbibigay-daan sa amin upang mas mahusay na labanan ang kagutuman sa California at pambansa ay nakabalangkas sa ibaba.

Pagbisita SHFB.org/advocacy para sa karagdagang impormasyon.

NATIONAL

SNAP / CalFresh: Patuloy na protektahan at palakasin ang mahalagang programang benepisyo ng grocery na benepisyo.

 • Kabaligtaran ang mga pagbawas sa regulasyon o singil sa publiko: Matapos maipasa ang isang malakas na bill ng bukid, ang administrasyon ay patuloy na umaatake sa CalFresh sa pamamagitan ng mga pagbabago sa regulasyon. Sinasalungat namin ang mga limitasyon ng oras, mga paghihigpit sa singil sa publiko at anumang iba pang mga pederal na pag-atake sa karapatang pantao sa pagkain.
 • Dagdagan ang mga benepisyo ng CalFresh upang maipakita ang mga gastos sa pagkain: Ang HR 1368 (Pagsara sa Meal Gap Act of 2019) ay magpapataas ng mga benepisyo para sa CalFresh sa pamamagitan ng pagtaas ng mga pagpapalagay sa gastos sa pagkain.
 • Dagdagan ang CalFresh para sa mga bata sa mga buwan ng tag-init: Ang mga bata na tumatanggap ng libre at nabawasan na presyo ng pagkain (FRPM) sa taon ng paaralan ay nagtatapos sa gutom sa tag-araw - 14% lamang ang may access sa mga programa sa pagkain sa tag-init. Ipinakita ng mga piloto na ang pagbibigay ng mga pamilya ng karagdagang benepisyo ng CalFresh sa kanilang mga electronic benefit transfer (EBT) cards sa tag-araw ay nagsisiguro na mas mahusay na mapangalagaan ang mga bata. Nagpapayo kami para sa pagpapalawak ng programang ito sa lahat ng 50 estado.

Mga pagkain sa paaralan: Ang unibersal, libreng pagkain sa paaralan ang aming pangmatagalang layunin. Ang mga pagkaing pang-unibersidad sa paaralan ay magbabawas ng stigma, na magpapataas ng pakikilahok sa mga pagkain at masiguro na ang lahat ng mga bata ay maayos na mapangalagaan at handang matuto. Sa kasalukuyan, ang mga bata lamang na mas mababa sa 185% ng antas ng kahirapan sa federal ay maaaring makatanggap ng libre o nabawasan na presyo ng pagkain sa paaralan. Maraming mga bata ang nangangailangan ay hindi karapat-dapat, at ang papeles ay nakakatakot para sa mga pamilya at mahirap para sa mga distrito ng paaralan. Inaasahan namin na ang reauthorization ng nutrisyon ng bata ay maaantala hanggang sa 2021, kung ang pananaw na ito ng mga unibersal na pagkain ay maaaring mas malamang na maging isang katotohanan.

Sinasalungat namin ang anumang pagsisikap na hadlangan ang mga programa ng pagkain sa paaralan. Ang mga programa sa pagkain sa paaralan ay nakasalalay sa katayuan ng karapatan at ginagarantiyahan ang pederal na muling pagbabayad upang matiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay may access sa nutrisyon na kailangan nila.

Mga pagkain sa tag-init: Ang mga pagkain sa tag-araw ay tumutulong na mapanatili ang pag-alaga ng mga bata kapag wala na ang paaralan. Ang ganap na pagpopondo ng mga programang ito sa mga lugar na mababa ang kita ay isang mahalagang priyoridad at nais din nating magtrabaho upang lumikha ng mga pagsasaayos para sa lokal na gastos sa pamumuhay.

Ang Programang Tulong sa Emergency Food (TEFAP): Ang programang pederal na TEFAP ay isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain para sa mga bangko ng pagkain. Nagtataguyod kami para sa malakas na pondo, kabilang ang isang $100 milyong paglalaan para sa mga bangko ng pagkain upang makatulong sa mga gastos sa pag-iimbak ng TEFAP at pamamahagi sa mga komunidad na may mababang kita.

Palawakin ang mga indibidwal na pagbabawas sa kawanggawa: Palawakin ang pederal na indibidwal na pagkakabahagi ng kawanggawa sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis na napapailalim sa isang minimum na sahig na nagbibigay.

ESTADO

Dagdagan ang paglalaan ng CalFood: Ang suportang ito ng estado ay magbibigay-daan sa mga bangko ng pagkain na bumili ng $24.5 milyon na halaga ng halamang nasa gulang ng California upang mapakain ang mga nangangailangan.

Dagdagan ang kapasidad ng imprastraktura ng bangko ng pagkain: Sinusuportahan namin ang ibinigay ng estado, isang beses na pagpopondo ng $20 milyon upang mapalawak ang mga kakayahan at kapasidad ng network ng food bank ng California.

Palawakin ang credit ng buwis sa donasyon ng pagkain: Ang AB 614 (Eggman / Salas) ay magpapalawak ng credit sa buwis sa Farm to Food Bank para sa ani upang maisama ang iba pang mga pagkaing nasa California tulad ng pagawaan ng gatas, itlog, bigas, mani at karne. Mapapabuti nito ang kalusugan at mabawasan ang basura ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iba't ibang mga malusog na pagkain na naibigay sa mga bangko ng pagkain.

Mga pagpapahusay ng CalFresh: Ang mga panukalang batas na CalFresh na ito ay makakatulong sa California na mas mahusay na mag-agaw ng pederal na dolyar.

 • Tiyakin ang pantay na pag-access sa CalFresh: Tiyakin ng SB 285 (Weiner) na ang lahat ng mga karapat-dapat na taga-California ay may mahusay, pantay na pag-access sa CalFresh sa pamamagitan ng telepono, online at sa tao sa bawat county. Hinihikayat din ng panukalang batas ang pinasimple na aplikasyon para sa mga taong may edad, at mas mahusay na pinagsama-samang mga aplikasyon sa mga programa ng serbisyong panlipunan.
 • Pasimplehin ang pag-verify ng mga gastos sa pabahay: Ang AB 494 (Berman) ay mangangailangan ng pagpapagaan ng pagbawas sa gastos sa pabahay na ginamit kapag tinutukoy ang mga benepisyo ng CalFresh, binabawasan ang mga papeles at pag-maximize ng mga benepisyo.
 • Magbigay ng mga benepisyo ng estado para sa mga indibidwal na napapailalim sa mga limitasyon ng oras sa CalFresh: Ang AB 1022 (Wicks) ay magbibigay ng benepisyo ng estado na katumbas ng CalFresh para sa mga taong hindi karapat-dapat para sa CalFresh dahil sa mga limitasyon ng pederal na oras para sa mga may sapat na gulang na walang dependents (ABAWDs). Ipagpapatuloy din nito ang pag-access sa mga pagkakataon sa pagsasanay at pagsasanay.
 • Turuan ang mga mag-aaral sa kolehiyo tungkol sa CalFresh: Aabutin ng AB 1278 (Gabriel) ang mga CSU at mga kolehiyo ng komunidad na ipaalam sa kanilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng intranet ng paaralan na maaari silang maging karapat-dapat para sa CalFresh, mga mapagkukunan ng pabahay at serbisyo sa kalusugan ng kaisipan. Makakatulong ito upang wakasan ang kagutuman sa kolehiyo.
 • Palawakin ang paggamit ng CalFresh sa mga restawran: Pinalawak ng AB 942 (Weber) ang CalFresh Restaurant Meals Program mula sa isang pagpipilian sa county patungo sa isang kinakailangang, statewide program. Ang program na ito ay maaaring magamit ng mga tatanggap ng CalFresh na walang tirahan, may edad o may kapansanan at hindi maaaring magluto para sa kanilang sarili.
 • Ipatupad ang prutas ng gulay at gulay ng EBT ng California: Tiyakin ang napapanahong pagpapatupad ng pilot na ito ng California Department of Social Services. Ang mga insentibo sa ani ng California na gumawa ng masustansyang pagkain ay mas abot-kayang para sa mga pamilya na may mababang kita.

Mga pagkain sa paaralan at tag-araw:

 • Magkaloob ng mga insentibo sa mga paaralan upang bumili ng ani ng California: Ang SB 499 (McGuire) ay tataas ang muling paggastos para sa mga pagkain sa paaralan na gumagamit ng ani ng California. Makakatulong ito sa mga programang pagkain sa paaralan na maging maayos ang piskal, habang nagbibigay ng masustansyang pagkain para sa mga bata.
 • Tiyaking mga pagkain sa preschool at pangangalaga ng bata para sa lahat ng mga bata: Tiyakin ng AB 842 (Limon / Eggman) na ang lahat ng mga bata sa mga pampublikong preschool ay may access sa hindi bababa sa isang pagkain sa paaralan, at dagdagan ang paggastos para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na gumagamit ng mga programa sa pederal na pagkain upang makapagbigay sila ng malusog na pagkain.
 • Palawakin ang Almusal Matapos mabigyan ang Bell: Nagbibigay ang AB 1508 (Bonta) ng mga imprastraktura at mga gawad ng kapasidad sa mga high school na nangangailangan ng mas maraming feed sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahatid ng agahan pagkatapos magsimula ang paaralan.

KARAGDAGANG SUPORTA

Pagbutihin ang direktang sertipikasyon: Makipagtulungan sa aming mga distrito ng paaralan at mga county upang matiyak na ang lahat ng mga karapat-dapat na mag-aaral ay kilalanin nang wasto at dagdagan ang pag-access sa mga libre at nabawasan na pagkain na pagkain. Papayagan din nito ang maraming mga paaralan na mag-alok ng mga pandaigdigang pagkain sa paaralan.

Pasimplehin ang libre at nabawasan na presyo ng mga form ng pagkain: Makipagtulungan sa estado upang magdisenyo ng mas simpleng mga form na hindi takutin ang mga pamilya, at de-bigyang-diin ang opsyonal na katanungan ng numero ng Social Security.

Palawakin ang CalFresh sa mga tatanggap ng SSI: Makipagtulungan sa aming mga county upang ma-enrol ang mga kalahok ng SSI sa CalFresh, isang makasaysayang pagkakataon upang madagdagan ang seguridad ng pagkain ng mga taong may edad o may kapansanan.