Advocacy

Primary Election Day: March 5, 2024
Magrehistro para bumoto
Kumuha ng impormasyon ng botante
Hanapin ang aking mambabatas
Kumuha ng mga update sa Second Harvest

Priyoridad at layunin ng patakaran

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init
Tinitiyak ng mga pagkain sa paaralan na ang lahat ng mga bata ay napapakain upang sila ay handa na matuto at umunlad. Magsusulong kami sa mga antas ng estado at pederal na magbigay ng sapat na pondo para sa mga departamento ng nutrisyon at mga landas upang sanayin ang mga bagong kawani ng nutrisyon upang ang mga paaralan ay makapagbigay ng masustansyang pagkain sa bawat bata.

Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan
Sa antas ng pederal, isusulong namin ang isang panukalang Batas sa Muling Awtorisasyon sa Nutrisyon ng Bata na kinabibilangan ng pagpapalawak ng mga libreng programa sa pagkain sa paaralan sa lahat ng mga mag-aaral.

Suporta ng Estado ng California sa Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan
Simula sa 2022-2023 school year, ang California ang naging unang estado na nagbigay ng dalawang libreng pagkain sa mga mag-aaral na K-12. Upang ang programang ito ay maging isang napapanatiling, matagumpay na modelo para sa iba pang mga estado na sundin, kami ay magsusulong para sa karagdagang pagpopondo, imprastraktura, suporta para sa isang napapanatiling workforce at flexible na administrasyon.

Suporta sa Pagkain sa Tag-init at Pagkatapos ng Paaralan
Kapag sarado ang mga paaralan, kailangan pa rin ng mga estudyante ng access sa nutrisyon. Isusulong namin ang mga solusyon upang punan ang mga kakulangan sa pagkain tulad ng pagpapalakas ng Summer EBT at pagpapalawak ng mga lugar kung saan maaaring patakbuhin ang mga programa ng pagkain sa tag-init.

I-download ang aming agenda ng patakaran

Agenda ng Patakaran (Ingles | Espanyol | Intsik | Vietnamese)

Ang aming adbokasiya ay gumagana

Ang pag-access sa malusog na pagkain ay isang karapatang pantao.
Ang pagkain ay saligan sa kalusugan at katatagan ng ekonomiya.

Ang lahat ng mga bata ay dapat makatanggap ng libreng pagkain sa paaralan.

Ang mga libreng pagkain sa paaralan at sa mga setting ng pangangalaga ng bata ay lumilikha ng katarungan at komunidad sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat bata ay may nutrisyon na kailangan nila upang matuto at umunlad. Ang napapanatiling pagpopondo ng pamahalaan ay dapat magpapahintulot sa mga paaralan at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na maghain ng masustansyang pagkain.

Dapat suriin ang mga patakaran para sa kanilang epekto sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsasama.

Naka-embed ang systemic racism sa maraming matagal nang patakaran at programa. Kami ay nakatuon sa pagsusuri ng mga sistema, patakaran at kasanayan upang matiyak na sinusuportahan ng mga ito ang pagkakaiba-iba ng lahi at etniko at nagbibigay ng pantay-pantay at pagsasama para sa lahat.

Ang boses ng komunidad ay mahalaga.

Susuportahan ng Second Harvest of Silicon Valley ang mga pagsisikap na walang partido sa lokal, estado at pederal na antas upang mapataas ang access sa pagboto at hikayatin ang pagpaparehistro ng botante.

Paglikha ng mas pantay na sistema ng pagkain

Inilantad ng pandemya ng COVID-19 ang maraming panganib na kinakaharap ng mahahalagang manggagawa at ang hina ng ating mga supply chain. Kasabay nito, ang pagbabago ng klima ay nagdulot ng hindi pa nagagawang wildfire, tagtuyot at marami pa. Magsusulong kami para sa pagsusulong ng pagbangon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa nababanat at maaasahang mga sistema ng pagkain sa rehiyon, kabilang ang:

– Pagprotekta sa mga manggagawa sa aming mga bukid, kusina at mga tindahan ng grocery.
– Pagtugon sa matagal nang hindi pagkakapantay-pantay sa ating sistema ng pagkain sa pamamagitan ng pagdidirekta ng mga mapagkukunan sa mga magsasaka, rantsero at komunidad na may kulay na dati nang hindi kasama sa maraming programa ng estado at pederal.
– Sa antas ng Lungsod at County, makikipagtulungan kami sa mga ahensya ng gobyerno at mga nonprofit na kasosyo upang palawakin ang pantay na pag-access sa suporta sa nutrisyon. Magsusulong kami para sa isang plano sa buong county upang i-coordinate ang pag-access ng pagkain para sa aming mga kapitbahay na walang bahay at bumuo ng kapasidad ng aming rehiyon na tugunan ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa mga hinaharap na krisis.

Pagligtas sa pagkain
Ang Second Harvest ang nangunguna sa edible food recovery sa ating dalawang county. Ang mga pagkaing iniligtas mula sa mga generator ng pagkain, mamamakyaw at mga tindahan ng grocery ay nagbibigay ng sari-sari at nutrisyon sa aming mga kliyente habang binabawasan ang mga greenhouse gas emissions. Aktibo kami sa pagpapatupad ng SB 1383, na mangangailangan ng mga pangunahing tagalikha ng pagkain at mga distributor na mag-abuloy ng higit pa sa kanilang sobra at de-kalidad na pagkain. Upang gawin itong napapanatiling para sa pangmatagalang panahon, magsusulong kami para sa pamumuhunan sa mga antas ng county at estado upang suportahan ang imprastraktura na kailangan upang paganahin ang karagdagang pagsagip sa pagkain pati na rin ang patuloy na suporta sa pagpapatakbo.

Suporta ng mga bangko ng pagkain
Upang makuha ang masustansyang pagkain sa mga kamay ng mga nangangailangan nito, ang mga bangko ng pagkain ay nangangailangan ng pare-parehong mapagkukunan ng pagkain at pagpopondo sa mga antas ng pederal at estado.
– Pederal na Suporta: Ang Emergency Food Assistance Program (TEFAP) ay isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain at pagpopondo para sa mga bangko ng pagkain sa buong bansa. Isusulong namin ang malakas na suporta sa TEFAP sa mga negosasyon sa Farm Bill - isang panalo para sa mga magsasaka sa US, mga bangko ng pagkain, at aming mga kliyente.
– Suporta ng Estado: Ang suporta ng California sa mga food bank sa pamamagitan ng CalFood ay mahalaga sa isang matibay na safety net. Dahil sa patuloy na mataas na antas ng kawalan ng katiyakan sa pagkain, at ang katotohanang nahuli ang suporta ng pederal, isusulong namin ang $60M sa patuloy na taunang pagpopondo ng estado para sa programa ng CalFood.

CalFresh / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)

Ang CalFresh ay isang sistematikong sagot sa kawalan ng kapanatagan sa pagkain, na hindi katimbang na nakakaapekto sa mga taong may kulay. Para sa bawat pagkain na ibinibigay ng mga food bank, siyam ang ibinibigay sa pamamagitan ng CalFresh. Ang CalFresh ay kailangang palakasin at gawing mas naa-access sa parehong antas ng estado at pederal. Isusulong namin ang isang matatag na Farm Bill na magpapahusay sa kakayahan ng programang ito na bawasan ang gutom para sa lahat ng mga taong mababa ang kita.

Taasan ang Mga Pakinabang: Habang pinatataas ng inflation ang mga presyo ng pagkain, isusulong namin ang USDA na pataasin ang mga benepisyo ng SNAP upang mas malapitan ang mga pangangailangan ng pagkain ng pamilya. Ito ay lalong mahalaga sa mataas na halaga ng pamumuhay na mga lugar tulad ng sa amin kung saan ang mga pederal na alituntunin sa kahirapan ay hindi tumutugma sa katotohanan ng katatagan ng pananalapi ng isang sambahayan.

Pagsasama: Magsusulong kami para sa isang programang CalFresh na tumutugon sa mga pangangailangan ng lahat ng nangangailangan ng tulong sa pagkain. Kabilang dito ang pagtataguyod para sa isang pederal na pagbabawal sa mga estado na hindi kasama ang mga muling pumasok sa kanilang mga komunidad pagkatapos ng pagkakakulong. Bukod pa rito, magsusulong kami para sa mga mag-aaral sa kolehiyo na mababa ang kita upang matugunan ng full-time na pag-aaral sa kolehiyo ang kinakailangan sa trabaho.

Pag-access: Magsusulong kami para sa isang proseso ng aplikasyon ng CalFresh na hindi mabigat sa pamamagitan ng pagtaas ng access sa mga benepisyo online, nang personal at sa pamamagitan ng telepono. Magsusulong kami para sa mga pinahusay na opsyon para sa pag-order ng pagkain online at pagpapalawak ng access sa mainit, inihandang mga pagkain para sa lahat ng tatanggap ng CalFresh, kabilang ang mga inihandang pagkain na ibinebenta sa mga grocery store delis.

Food4Lahat: Ang California Food Assistance Program ay malapit nang mapalawak sa lahat ng mga imigrante na may mababang kita na edad 55+. Isusulong namin ang mahalagang, makabagong programa sa tulong sa pagkain na palawakin sa lahat ng saklaw ng edad.

Mga mapagkukunan ng adbokasiya

Mga bill na sinusubaybayan namin