CalFresh

Ilagay ang malusog na pagkain sa mesa

Ang CalFresh EBT cards ay maaaring magamit upang bumili ng mga pamilihan at sariwang ani sa mga kalahok na tindahan at merkado ng mga magsasaka.

Mag-apply para sa CalFresh
Sino ang karapat-dapat?
Saan mo magagamit ang iyong EBT card?

CalFresh

Tawagan ang aming hotline ng koneksyon sa pagkain: 1-800-984-3663

Masasagot namin ang iyong mga katanungan at matulungan kang mag-apply.

Humiling ng contact

Select your preferred language below and one of our Food Connection team will help you with your CalFresh application and answer your questions directly.

Ingles | Espanyol | Vietnamese | Intsik | Tagalog

Mag-apply online

Magsumite ng isang application sa iyong sarili.

Mag-apply online

Sino ang karapat-dapat?

Ang mga mamamayan at karamihan sa mga ligal na residente na may mababang kita ay karapat-dapat. Ang mga imigrante na hindi naka-dokumento ay karaniwang hindi karapat-dapat, ngunit maaaring mag-aplay para sa kanilang mga anak na ligal na residente o mamamayan ng US. Simula sa tag-init 2019, ang mga tatanggap ng mga benepisyo ng SSI / SSP ay maaaring maging karapat-dapat para sa CalFresh. Ang pag-aplay para sa CalFresh ay hindi magbabago sa iyong mga benepisyo sa SSI / SSP.

Tumawag sa amin sa 1-800-984-3663 upang malaman kung karapat-dapat ka o ang isang tao sa iyong sambahayan.

Kahit na nag-apply ka na dati, nagbago ang mga batas, kaya muling mag-apply.

Mga Tao sa SambahayanKita sa Buwanang KitaNet Buwanang KitaMaximum na CalFresh Allotment
1$2,430$1,215$291
2$3,288$1,644$535
3$4,144$2,072$766
4$5,000$2,500$973
5$5,858$2,929$1,155
6$6,714$3,357$1,386
7$7,570$3,785$1,532
8$8,428$4,214$1,751
Ang bawat karagdagang miyembro+$858+$429+$219

Epektibo: Okt. 1, 2023 – Setyembre 30, 2024

Saan mo magagamit ang iyong CalFresh EBT card?

I-maximize ang iyong mga benepisyo sa CalFresh

Double Up Food Bucks: Para sa bawat $1 ng CalFresh na ginagamit mo para bumili ng mga sariwang prutas at gulay na tinanim sa California, makatanggap ng dagdag na $1 para gastusin sa mas maraming prutas at gulay. Available sa mga kalahok na grocery store, hanggang $10 bawat araw. Maghanap ng mga kalahok na lokasyon.

Tugma sa Market: Maaari mong doblehin ang iyong mga benepisyo sa CalFresh (at kung minsan ay WIC/SSI) kapag gumagamit ng CalFresh upang bumili ng mga sariwang prutas at gulay sa mga kalahok na merkado ng magsasaka, farm stand, CSA, at mobile market. Matuto nang higit pa

Nag-aplay ka na ba sa Calfresh?

Alamin ang tungkol sa mga susunod na hakbang dito.