CalFresh

Pag-update ng COVID-19: Dahil sa COVID-19, maaari kang makatanggap ng pinakamataas na benepisyo ng CalFresh na pinapayagan batay sa laki ng sambahayan. Sa CalFresh, maaari kang bumili ng pagkain sa iyong lokal na tindahan ng groseri at online sa pamamagitan ng Walmart at Amazon. Tumawag 1-800-984-3663 upang makita kung kwalipikado ka.

Ilagay ang malusog na pagkain sa mesa

Ang CalFresh EBT cards ay maaaring magamit upang bumili ng mga pamilihan at sariwang ani sa mga kalahok na tindahan at merkado ng mga magsasaka.

Mag-apply para sa CalFresh
Sino ang karapat-dapat?

CalFresh

Tawagan ang aming hotline ng koneksyon sa pagkain: 1-800-984-3663

Masasagot namin ang iyong mga katanungan at matulungan kang mag-apply.

Humiling ng contact

Piliin ang iyong ginustong wika sa ibaba upang makipag-ugnay sa iyo.

Ingles | Espanyol | Vietnamese | Intsik | Tagalog

Mag-apply online

Magsumite ng isang application sa iyong sarili.

Mag-apply online

Sino ang karapat-dapat?

Ang mga mamamayan at karamihan sa mga ligal na residente na may mababang kita ay karapat-dapat. Ang mga imigrante na hindi naka-dokumento ay karaniwang hindi karapat-dapat, ngunit maaaring mag-aplay para sa kanilang mga anak na ligal na residente o mamamayan ng US. Simula sa tag-init 2019, ang mga tatanggap ng mga benepisyo ng SSI / SSP ay maaaring maging karapat-dapat para sa CalFresh. Ang pag-aplay para sa CalFresh ay hindi magbabago sa iyong mga benepisyo sa SSI / SSP.

Tumawag sa amin sa 1-800-984-3663 upang malaman kung karapat-dapat ka o ang isang tao sa iyong sambahayan.

Kahit na nag-apply ka na dati, nagbago ang mga batas, kaya muling mag-apply.

Laki ng Bahay Kita sa Buwanang Kita
(200% ng Antas ng Poverty Federal)
Pinakamataas na Buwanang
Benepisyo ng CalFresh
1 $2,024 $192
2 $2,744 $353
3 $3,464 $505
4 $4,184 $642
5 $4,904 $762
6 $5,624 $914
7 $6,344 $1,011
8 $7,064 $1,155
Ang bawat karagdagang miyembro +$720 +$144

Nag-aplay ka na ba sa Calfresh?

Alamin ang tungkol sa mga susunod na hakbang dito.

Nahanap mo ba ang kailangan mo?

Sa Pangalawang Pag-aani, nais naming maging kapaki-pakinabang at gawing madali hangga't maaari. Ang iyong mga sagot ay makakatulong sa amin na mapagbuti at mapaglingkuran ang maraming tao.
Magsimula ng survey
Español
Tiếng Việt