Partner ng Ahensya at Mga Mapangkukunan ng Tagapanguna ng Site

Pagpapanatiling kritikal na mapagkukunan na lumipat sa mga taong nangangailangan ng mga ito

Ang aming pakikipagtulungan ay mas mahalaga kaysa dati habang nagtatrabaho tayong lahat upang matiyak na nakakakuha ang ating komunidad ng malusog na pagkain na kailangan nila sa pagsiklab ng COVID-19. Gagamitin namin ang pahinang ito upang mag-post ng mga anunsyo at mapagkukunan. Mangyaring tawagan ang iyong Program Manager sa anumang mga katanungan. Kung hindi ka sigurado kung sino iyon, email agencyhelp@shfb.org.

Mga Madalas Itanong sa panahon ng COVID-19

Ano ang mga alituntunin sa pag-quarantine para sa mga boluntaryo at kliyente?

Ang mga boluntaryo ay dapat na mag-quarantine sa sarili nang hindi bababa sa 10 araw kung mayroon sila:

 • nasubok na positibo para sa COVID-19
 • sintomas ng COVID-19
 • naglakbay ng higit sa 150 milya mula sa San Mateo o Santa Clara Counties

Ang mga boluntaryo ay dapat na mag-quarantine sa sarili nang hindi bababa sa 14 na araw kung mayroon sila:

 • nahantad sa COVID-19 sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnay sa alinman sa isang kumpirmadong o hinihinalang kaso

Maraming mga opisyal ng gobyerno / kalusugan ang isinasaalang-alang ang sumusunod upang tukuyin ang pagkakalantad:

 • Nakatira sa iisang sambahayan bilang isang taong nakumpirma o hinihinalang mayroong COVID-19,
 • Pangangalaga sa isang maysakit na may kumpirmadong o hinihinalang kaso ng COVID-19,
 • Ang pagiging nasa loob ng 6 'ng isang tao na may isang nakumpirma o hinihinalang kaso ng COVID-19 sa loob ng 15 minuto o higit pa, o
 • Ang pagkakaroon ng direktang pakikipag-ugnay sa mga pagtatago mula sa isang tao na may isang nakumpirma o hinihinalang kaso ng COVID-19 (hal. Pag-ubo o pagbahing, paghalik, pagbabahagi ng mga gamit, atbp.)

Ang mga boluntaryo na may sakit ay dapat bumalik lamang sa isang pamamahagi kapag:

 • Wala silang lagnat kahit 24 na oras (iyon ay isang buong araw na walang lagnat nang walang gamot na ginagamit na nagbabawas ng lagnat), AT
 • Ang iba pang mga sintomas ay napabuti (halimbawa, kapag ang pag-ubo o paghinga ay napabuti), AT
 • Hindi bababa sa sampung araw ang lumipas mula nang lumitaw ang mga sintomas

Dapat bang mag-mask ang aming kawani, mga boluntaryo at kliyente?

Ang mga kawani at boluntaryo na bumibisita sa iyong puwang ng opisina, bodega, at nagtatrabaho sa iyong pagkain, pantry o programa sa pamamahagi ng groseri, o pakikisalamuha sa sinuman sa ngalan ng Pangalawang Harvest ng Silicon Valley, anuman ang lokasyon, dapat magsuot ng takip ng mukha sa lahat ng oras habang nagtatrabaho o pagdaan sa anumang ibinahaging mga lugar / puwang.

Kinakailangan ang mga kliyente na takpan ang kanilang mga mukha kapag bumibisita sa mga mahahalagang serbisyo tulad ng iyong pantry, pamamahagi ng grocery o programa ng pagkain. Ang mga kliyente na kumukuha ng pagkain sa kanilang sasakyan kapag dumadalo sa isang pamamahagi ng drive-thru ay dapat magsuot ng maskara kapag nakikipag-usap sa sinumang nasa labas ng kanilang sasakyan.

Ang aming misyon ay nananatiling magbigay ng pagkain sa sinumang nangangailangan nito, kaya nais naming iwasan na iwasan ang sinuman sa pagkuha ng pagkain para sa kakulangan ng takip sa mukha. Kung ang isang kliyente ay hindi maaaring masakop ang kanilang mukha, ang isang boluntaryo ay maaaring magdala ng pagkain sa kanila kung mayroon silang kotse, o magbigay ng takip ng mukha para magamit nila sa linya, kung posible.

Nilikha namin ang flyer na ito bilang paalala (magagamit din sa seksyon ng Flyers ng webpage na ito). Huwag mag-atubiling i-post ito!

Ano ang itinuturing na takip ng mukha? 

Habang ang mga maskara, scarf o bandanas ay maaaring maging pinaka-perpekto, ang anumang telang nagtatakip sa ilong, bibig at kalapit na lugar ay maaaring gamitin. Ang mga takip sa mukha na hindi tinatapon pagkatapos ng bawat paggamit ay dapat na malinis nang madalas.

Maaari kang makahanap ng impormasyong nai-publish ang CDC tungkol sa mga takip sa mukha ng tela dito.

Nagbabahagi ako ng pagkain sa USDA. Mayroon bang mga pagbabago sa mga patakaran ng USDA sa panahon ng COVID-19?

EFA-7 form

 • Ang mga site na tumatanggap ng pagkain na USDA at hindi gumagamit ng Pangalawang Pag-rehistro ng Client Form ay dapat na magpatuloy upang makumpleto ang EFA 7 form para sa lahat ng kliyente.
 • Ang mga kawani ng site / boluntaryo ay dapat punan ang lahat ng impormasyon ng kliyente, pagsulat sa pangalan at address ng kliyente, suriin kung natanggap na nila ang pagkain ng USDA noong nakaraang buwan at napansin ang COVID-19 sa lugar ng lagda.

Alternatibong pick-up

 • Ang isang kliyente ay hindi kailangang magbigay ng isang bagong kahaliling pick-up form o tala para sa bawat pamamahagi.
 • Ang mga kliyente ay hindi na limitado sa limang kahaliling mga pick-up form na ipinakita sa isang pagkakataon.

Mga panandaliang kahaliling pick-up site

 • Maaaring ipatupad nang walang paunang pahintulot.
 • Ang mga panandaliang kahaliling pick-up na kasunduan sa site ay hindi dapat lumampas sa 90 araw.
 • Ang site ay dapat makipag-ugnay at makatanggap ng pahintulot mula sa bawat kliyente para sa panandaliang serbisyo (sa pamamagitan ng tawag sa telepono o iba pang paraan).
 • Ang kahaliling pick-up na tao ay maaaring mag-sign sa ngalan ng kliyente at ipahiwatig ang "COVID-19."
 • Dapat ipaalam sa site ang Ikalawang Harvest ng mga lokasyon ng bawat panandaliang site ng pick-up.

Paano kung kailangan ko ng maraming mga boluntaryo?

Mangyaring makipag-ugnay sa iyong Program Manager kung kailangan mo ng tulong sa pagkuha ng mga boluntaryo.

Paano ko maiulat ang aking mga numero sa Ikalawang Harvest sa panahong ito?

Ang iyong mga ulat ay mas mahalaga kaysa dati habang tumutulong sila na matiyak na nakakatiyak kami ng sapat na pagkain. Mangyaring gawin ang iyong makakaya upang mapanatili ang tumpak na subaybayan ang mga bilang ng mga tao na iyong hinahatid at magpatuloy na mag-ulat sa parehong paraang palagi mong ginagawa.

Paano ko maaabot ang aking Program Manager?

Kung hindi mo alam kung paano maabot ang iyong Program Manager, email agencyhelp@shfb.org o tawagan  408-266-8866, ext 359.

Mga mapagkukunan

Ang pahinang ito ay maa-update habang magagamit ang karagdagang impormasyon.

Pangkalahatang-ideya ng Programa

Mga FAQ

 1. Paano ako makakakuha ng higit pang mga libro ng resibo?
  Maaari kang makakuha ng mga libro ng resibo mula sa aming mga ahensya sa pamimili sa ahensya sa 1051 Bing St, San Carlos, CA 94070 at 750 Curtner Ave, San Jose, CA 95125.
 1. Paano ako mag-uulat ng mga donasyon sa MealConnect?
 1. Nakalimutan ko ang aking impormasyon sa pag-login sa MealConnect.
  Makipag-ugnay groceryrescue@shfb.org para sa tulong.
 1. Ano ang gagawin ko kung ang aking kagamitan sa Grocery Rescue ay nawawala o hindi gumagana?
  Makipag-ugnay groceryrescue@shfb.org para sa tulong.
 1. Nag-alok ang aking donor ng isang bagay na hindi maaaring kunin ng aking site. Ano ang gagawin ko?
  Kinakailangan mong tanggapin ang lahat ng inaalok na produkto na nakakatugon sa mga pamantayan sa kaligtasan at lilitaw na hindi natapos. Para sa isang beses na malalaking donasyon, makipag-ugnay groceryrescue@shfb.org at maaari kaming magpatulong sa isang driver ng pagkain sa bangko upang kunin.
 1. Ang aking ahensya ay sarado ng ilang araw, ano ang gagawin ko?
  • Makipag-ugnay sa iyong tindahan.
  • Piliin ang "Hindi Sinubukan ang pickup" sa MealConnect para sa bawat hindi nakuha na pickup.
 1. Humiling ang aking donor na i-update ang aming iskedyul ng pickup. Ano ang gagawin ko?
  Ang mga pagbabago sa iskedyul ay dapat na aprubahan ng Second Harvest. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong kinatawan ng Grocery Rescue o groceryrescue@shfb.org.
 1. Bakit napakahalaga ng pag-uulat ng MealConnect?
  Kinakailangan ng mga tagatingi na ang lahat ng mga donasyon ay tinimbang at natanggap. Nakasalalay sila sa impormasyong ito upang maunawaan ang halaga ng programa, makatanggap ng mga pagbawas sa buwis at upang matiyak na walang pagkawala na nagaganap sa antas ng tindahan. Kinakailangan ang Pangalawang Pag-aani upang magsumite ng mga ulat ng donasyon para sa lahat ng mga nagbibigay ng pagkain. Upang matugunan ang kinakailangang ito, kailangan naming makatanggap ng pag-uulat ng MealConnect mula sa mga ahensya. Kung hindi namin natanggap ang iyong mga ulat sa MealConnect, hindi kami maaaring magbigay ng tumpak na mga ulat para sa aming mga nagbibigay ng pagkain at negatibong nakakaapekto sa aming pakikipagsosyo.
 1. Paano kung hindi ako sigurado kung ang produkto sa tindahan ay inilaan para sa donasyon?
  Kung hindi ka sigurado kung ang isang produkto ay inilaan para sa donasyon, tanungin ang mga kawani ng kagawaran bago ito kunin. Kung may pag-aalinlangan pa rin, huwag kunin ang produkto.

May mga katanungan pa ba? Mangyaring makipag-ugnay groceryrescue@shfb.org o tawagan 408-266-8866, ext. 102

Pangkalahatang graphics ng koneksyon sa pagkain
Mga Wika:
English, Spanish, Vietnamese, Chinese
Mga Plataporma: Facebook, Twitter, Instagram
Mag-download ng mga graphics

CalFresh graphics
Mga Wika:
English, Spanish, Vietnamese, Chinese
Mga Plataporma: Facebook, Twitter, Instagram
Mag-download ng mga graphics

Alinsunod sa pederal na batas sa karapatang sibil at mga regulasyon at patakaran sa karapatang sibil ng US Department of Agriculture (USDA), ang institusyong ito ay ipinagbabawal na magdiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian at oryentasyong sekswal), kapansanan, edad, o paghihiganti o paghihiganti para sa naunang aktibidad ng karapatang sibil.

Pangkalahatang graphics ng koneksyon sa pagkain
Mga Wika:
English, Spanish, Vietnamese, Chinese
Mga Plataporma: Facebook, Twitter, Instagram
Mag-download ng mga graphics

CalFresh graphics
Mga Wika:
English, Spanish, Vietnamese, Chinese
Mga Plataporma: Facebook, Twitter, Instagram
Mag-download ng mga graphics