Tặng cho di sản

Công cụ lập kế hoạch bất động sản trực tuyến miễn phí của chúng tôi giúp bảo vệ mọi người và khiến bạn yêu thích. Bắt đầu vào ý chí của bạn ngày hôm nay.

Để lại một di sản

Phân phối IRA

Bạn có thể tặng quà miễn thuế thông qua tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) nếu bạn từ 70 ½ tuổi trở lên. Second Harvest có một công cụ mới cho phép bạn đóng góp trong vòng chưa đầy 10 phút.

Cung cấp thông qua IRA của bạn

Các nhà tài trợ tư vấn

Nếu bạn có DAF thông qua Tổ chức Cộng đồng Thung lũng Silicon, Tổ chức từ thiện Fidelity, Tổ chức từ thiện Schwab hoặc bất kỳ tổ chức nào khác, bạn có thể dễ dàng đề xuất tài trợ cho Second Harvest.

Give through a donor-advised fund

Đóng góp cổ phiếu

Đóng góp từ thiện của cổ phiếu được miễn thuế lãi vốn và được khấu trừ thuế.

Cung cấp cho cổ phiếu

Ổ đĩa thực phẩm ảo

Organizing a drive is a great way to support the cause.

Lưu trữ một ổ đĩa thực phẩm ảo