Ano ang Aasahan Pagkatapos Mag-aplay ng CalFresh

Ano ang Aasahan Pagkatapos Mag-aplay ng CalFresh

Ano ang susunod na aasahan

Asahan ang isang tawag sa telepono o sulat sa loob ng 14 na araw tungkol sa inyong pakikipanayam. Tiyaking makakatanggap ka ng mga mensahe sa voicemail.

Kung napalampas mo ang iyong panayam o hindi nakatanggap ng anumang contact sa loob ng 14 na araw, tawagan ang numero ng telepono ng county na nakalista sa ibaba.

Maaari ka ring bigyan ng iyong manggagawa ng isang listahan ng mga karagdagang dokumento na kailangan mong isumite sa loob ng 30 araw mula ngayon upang mapatunayan ang iyong pagiging karapat-dapat.

Kung naaprubahan, magkakaroon kayo ng pag-uulat ng tuwing kalahating taon (SAR-7) na ipadadala sa inyo sa loob ng anim na buwan at isang recertification isang taon pagkatapos ninyong mag-apply. Kung may nagbago sa inyong sambahayan, dapat ninyo itong iulat sa loob ng 10 araw mula nang maganap ang pagbabago.

Ano ang susunod na aasahan

Asahan ang isang tawag sa telepono o sulat sa loob ng 14 na araw tungkol sa inyong pakikipanayam. Tiyaking makakatanggap ka ng mga mensahe sa voicemail.

Kung napalampas mo ang iyong panayam o hindi nakatanggap ng anumang contact sa loob ng 14 na araw, tawagan ang numero ng telepono ng county na nakalista sa ibaba.

Maaari ka ring bigyan ng iyong manggagawa ng isang listahan ng mga karagdagang dokumento na kailangan mong isumite sa loob ng 30 araw mula ngayon upang mapatunayan ang iyong pagiging karapat-dapat.

Kung naaprubahan, magkakaroon kayo ng pag-uulat ng tuwing kalahating taon (SAR-7) na ipadadala sa inyo sa loob ng anim na buwan at isang recertification isang taon pagkatapos ninyong mag-apply. Kung may nagbago sa inyong sambahayan, dapat ninyo itong iulat sa loob ng 10 araw mula nang maganap ang pagbabago.

Mga Lokasyon: Santa Clara Social Services

Aplikasyon sa Pamamagitan ng Telepono (8 am - 5 pm): 1-408-758-3800
24-Hr Awtomatiko na Linya ng Impormasyon: 1-408-758-4600

Locations: San Mateo County Social Services

BEST CalFresh Office: 1-800-223-8383

Daly City
271 92nd Street

South San Francisco
1487 Huntington Avenue
*Ang opisinang ito ay pansamantalang sarado.

Redwood City
2500 Middlefield Road

East Palo Alto
2415 University Avenue