Patakaran sa Pagkapribado

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay nirerespeto ang privacy ng aming mga nasasakupan at seryoso sa pagprotekta sa iyong privacy. Ang patakarang ito ay magpapaliwanag kung paano namin tipunin at ginagamit ang personal na impormasyong isinumite sa amin. Samakatuwid, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin, sumasang-ayon ka at tinatanggap ang patakarang ito.

Impormasyon na nakolekta

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay nangongolekta lamang ng impormasyon na nagboluntaryo sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro o sa anumang mga tugon sa mga partikular na kahilingan sa impormasyon. Kailangan namin ang impormasyong ito upang makapagbigay ng mga serbisyo na iyong hiniling at igalang ang iyong ginustong mga channel ng komunikasyon. Kasama sa mga halimbawa ng impormasyong nakolekta: ang impormasyong alam mong ibinigay sa pamamagitan ng mga online form, survey, email address, personal na pampinansyal at / o demograpikong impormasyon, mga kontribusyon sa kawanggawa, numero ng telepono, at mga address. Maaari rin naming kolektahin ang iyong IP address at impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng elektronikong 'cookies' o 'mga tracking pixel'. Gayunpaman, nililimitahan namin ang paggamit at koleksyon ng impormasyon tungkol sa iyo sa lawak na kinakailangan upang pangasiwaan ang aming mga pagpapatakbo.

Paano namin ginagamit ang impormasyong iyon

Ang Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley ay hindi nagbebenta, nagrenta, o ibahagi ang iyong impormasyon sa mga third party. Maliban sa ibang ipinahiwatig, ang Pangalawang Pag-aani ay gumagamit ng personal na makikilalang impormasyon ("Personal na Impormasyon"): (a) upang tumugon sa anuman sa iyong mga katanungan o katanungan tungkol sa aming mga serbisyo; (b) para sa panloob na mga layunin sa marketing at bilang bahagi ng konstitusyon ng Pangalawang Harvest na bumubuo; (c) upang magbigay sa iyo ng karagdagan at na-update na impormasyon, mga materyales, at iba pang mga patungkol tungkol sa mga serbisyo ng Second Harvest; (d) upang makipagtulungan sa mga opisyal ng gobyerno o partido sa paglilitis sa ilalim ng proseso ng batas, o kung hindi man kinakailangan ng batas; (e) upang maprotektahan ang seguridad o integridad ng Site; (f) upang maprotektahan laban sa isang banta ng kaligtasan o pagkasira ng pag-aari; at / o (g) upang maprotektahan laban sa ligal na pananagutan.

Sa isang pagsisikap na hikayatin ang pagkakatulad at itaguyod ang pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga korporasyon, ang mga kawani ng Second Harvest ay nagtatrabaho nang malapit sa mga tagapamahala ng philanthropy ng corporate sa mga kampanya sa pangangalap ng pondo. Kapag ang mga tagapamahala ng philanthropy ay aktibong nangangalap ng pondo sa pamamagitan ng paghingi ng mga donasyon mula sa kanilang mga nasasakupan, ang Pangalawang Harvest ay maaaring magbigay ng iyong mga pangalan at mga halagang regalo sa mga tagapamahala ng philanthropy ng korporasyon sa isang pagpapasya ng pagpapasya maliban kung ikaw ay itinuro sa iyo. Bago ibigay ang iyong impormasyon sa regalo, ang tagapamahala ng philanthropy ng korporasyon ay dapat pumirma sa isang kasunduan sa kumpidensyalidad. Ang isang kumpidensyal na kasunduan ay dapat na nakatala sa Ikalawang Pag-ani upang ang iyong mga pangalan at halaga ng regalo ay ilalabas sa mga tagapamahala ng philanthropy. Ang mga tagapamahala ng Philanthropy ay hindi bibigyan ng impormasyong personal na nagbibigay ng tulad ng mga numero ng telepono, mga pangalan ng asawa, o personal na mga address.

Ang data na nakuha sa pamamagitan ng short code program ay hindi ibabahagi sa anumang mga third-party para sa kanilang mga dahilan/layunin sa marketing.

Patakaran sa anti-spam at ang iyong mga karapatan sa opt-out

Ang Pangalawang Harvest ng Silicon Valley ay walang patakaran sa spam ng pagpapaubaya at nakatuon sa komunikasyon na batay sa pahintulot. Ang Spam ay hindi hinihiling na email na kilala rin bilang junk mail o UCE (Hindi Hinihiling na Email sa Komersyal). Kung nakatanggap ka ng isang email na error, maaari mong alisin ang iyong impormasyon mula sa aming database sa pamamagitan ng pagtugon sa alinman sa aming mga komunikasyon sa email na may "alisin" sa linya ng paksa o pag-click sa magagamit na link na "mag-unsubscribe".

Pagbabago sa patakaran

Taglay namin ang karapatang baguhin ang patakarang ito anumang oras. Depende sa likas na katangian ng pagbabago, maaari naming ipaalam sa iyo ang pagkakaroon at lokasyon ng bago o binagong patakaran sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng pag-post ng mga pagbabago sa online.

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley para sa pribasiya ng nuestros miembros at se toma en serio la protección de su privacidad. Esta política explica cómo recopilamos y usamos la información personal que se nos envía. Por lo tanto, al comunicarse con plural, Alexa acepta esta política.

Muling pag-recopilada

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley solo recopila información que se ofrece voluntariamente durante el proceso de registro o en respuesta a cualquier solicitud de información específica. Necesitamos esta información para brindarle los servicios que solicita y respetar sus canales de comunicación preferidos. Los ejemplos de la información recopilada incluyen: información que participle proporciona a sabiendas por medio de formularios en línea, encuestas, direcciones de correo electrónico, información personal financiera o demográfica, contribuciones benéficas, números de teléfes y direces y direciones. También podemos recopilar su dirección IP at impormasyon tungkol sa “cookies” o “píxeles de seguimiento” electrónicos. Sin embargo, limitamos el uso y la recopilación de información sobresite en la medida necesaria para administrar nuestras operaciones.

Cómo usamos esa información

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley walang vende, alquila ni comparte su información con terceros. Salvo que se indique lo contrario, Second Harvest utiliza la información de identificación personal (“Información personal”): (a) para sa tagatugon ng isang cualquiera de sus consultas o buntuntas sobre nuestros servicios; (b) para sa multa ng marketing interno y como parte de la base de miembros de Second Harvest; (c) para proporcionarle información, materiales y otros anuncios adicionales y actualizados sobre los servicios de Second Harvest; (d) makipagtulungan sa mga sumusunod na kategorya ng mga partido at mga tuntunin sa batas na ito ay ligal, o bilang ng mga kinakailangan; (e) para proteger la seguridad o integridad del Sitio; (f) para proteger contra una amenaza de seguridad o destrucción de propiedad; o (g) para protegerse contra la responsabilidad ligal.

En un esfuerzo por fomentar la filantropía y promover oportunidades de dar a las corporaciones, el personal de Second Harvest trabaja en estrecha colaboración con los gerentes de filantropía corporativa en campañas de recaudación de fondos. Cuando los gerentes de filantropía están recaudando fondos activamente al solicitar donaciones de sus miembros, Second Harvest puede proporcionar su nombre y los montos de sus donaciones a los gerentes de filantropía corporativos de manera discrecional, a menos queéa indique lo contrario. Antes de proporcionar la información de su donación, el gerente de filantropía corporativa debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Se debe registrar un acuerdo de confidencialidad en Second Harvest para sa iyong suot na los Montos de sus donaciones sean entregados a los gerentes de filantropía. Los gerentes de filantropía no recibirán información personal del donante, como números de teléfono, nombre de su cónyuge o su dirección personal.

Los data obtenidos at través del programa de código corto no se compartirán con terceros por motivos o fines de marketing.

Política antispam y sus derechos de exclusión voluntaria

Pangalawang Harvest de Silicon Valley para sa isang política na walang pagpapaubaya sa spam at ito ay kumokomento sa base ng mga permiso. El spam es un correo electrónico no solicitado, tambalan ng como correo basura o correo electrónico comercial no solicitado (UCE, por sus siglas en inglés). Ang recibió un correo electrónico por error, naitanggal sa información de nuestra base de datos respondiendo a cualquiera de nuestras comunicaciones por correo electrónico con “retirar” en la línea de asunto o haciendo clic en el enlace “darse de baja”.

Cambio de política

Hindi nagtataglay ng el derecho de cambiar esta política en cualquier momento. Dependiendo de la naturaleza del cambio, podemos notificarle por correo electrónico o publicando los cambios en línea, sobre la existencia y ubicación de la política nueva o revisada.

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley upang makapagpatuloy sa pag-uumpisa. Chính sách này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi. Huwag kayong mag-ingat sa iyo, kung hindi ka makakakuha ng isang bagay?

Thong tin được thu thập

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley kung saan maaari kang mag-isip ng mga ito upang mai-download ang trong quá trình đăng ký hoặc khi trả lời các yêu cầu cho thông tin cụ thể. Chúng tôi cần thông tin này để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và để tôn trọng các kênh liên lạc ưa thích của bạn. Mốt số ví dụ về thông tin được thu thập bao gồm: thông tin do bạn cố ý cung cấp thông qua các biểu mẫu và khảo sát trực tuyến, địa chỉ email, thong tin tài chính cán cặ góng góp từ thiện, số điện thoại, và địa chỉ. Chúng tôi cũng có thể thup địa chỉ IP và thông tin của bạn thông qua việc sử dụng 'cookie' hoặc 'pixel theo dõi' điện tử. Tuy nhiên, chúng tôi giới hạn việc sử dụng và thu thập thông tin về bạn trong phạm vi cần thiết để quản lý hoạt động của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba. Trừ khi được chỉ định khác, Second Harvest sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (“Thong tin cá nhân”): (a) ả trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn về cácịịị của bạn về cáô dịng ca bạn về cáô dịng c na bạn về cáô dịng th nng tin nhận dạng cá nhân (“Thong tin cá nhân”): (a) (b) cho mục đích tiếp thị nội bộ và là một phần của cơ sở dữ liệu thành viên của Second Harvest; (c) ung cung cấp cho bạn thông tin, tài liệu bổ sung và cập nhật, và các quảng cáo khác liên quan đến các dịch vụ của Second Harvest; (d) để hợp tác với các quan chức chính phủ hoặc các bên trong vụ kiện tụng theo quy trình của pháp luật, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật; (e) để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web; (f) để bảo vệ khỏi mối đe dọa an toàn hoặc phá hủy tài sản; và / hoặc (g) để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Trong walang Lực khuyen Khich hoat động từ thiện và thúc djay cơ hội quyên GOP tại các công ty, nhân viên của Second Harvest Phoi hợp chặt Che với các nhà Quan lý từ thiện công ty trong các chiến dịch gay Quy. Khi các nhà quản lý hoạt động từ thiện đang tích cực gây quỹ bằng cách kêu gọi quyên góp từ các thành viên của họ, Second Harvest có thể cung cấp para sa kanila công ty trên cơ sở tùy ý trừ khi bạn hướng dẫn khác cho chúng tôi. Kung hindi ka makakakuha ng isang bagay na ito, maaari mo itong makita kung paano mo ito maipakita? Mỏt thỏa thuận bảo mật phải được lưu tại Second Harvest để tên và số tiền quà tặng của bạn được tiết lộ cho những nhà quản lý hoạt động từ thiện. Các nhà quản lý hoạt động từ thiện sẽ không được cung cấp thông tin cá nhân của nhà tài trợ như số điện thoại, tên vợ / chồng hoặc địa chỉ cá nhân.

Dữ liệu được thu thập qua chương trình lập trình ngắn hạn sẽ không được chia sẻ cho bất kỳ cchoơ ba quan thoảo.

Paano mo ma-spam ang spam sa isang tao?

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley upang maiwasang ma-hack ang spam sa isang cam na mag-truyền sa iyong tr trng trự sự cho phép. Spam là email không được yêu cầu còn gọi là thư rác hoặc UCE (Email thạng mại không được yêu cầu). Kung hindi mo ito maipadala ang email, maaari kang mag-iwan ng isang pahina upang maalis ang aking email? vào đường link na "mag-unsubscribe" (hđy đăng ký) có sẵn.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. T thy thuộc vào bản chất của thay đổi, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về sự tồn tại và vị trí của chính sách mới / sửa đổi thông qua email hoặc bằng cách đ ằ c cch cách đay

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley

信息

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley 仅 收集 您 在 注册 过程 中或中 Second Second Second : 您 有意 通过 在线 表格 、 调查 、 电子邮件 地址 、 个人 财务 和 / 或 人口统计 信息 、 慈善 捐款 、 电话 号码 和 地址 提供 的 信息。 我们 还 可能 通过 使用 电子 “网站 浏览 信息 数据 (cookies)” 或 “像素 数据 追踪 (mga pixel sa pagsubaybay) ”来 收集 您 的 IP 地址 和 信息。 但是 , 我们 对 您 的 信息 使用 和 收集 会 限制 在 我们 的 运营 管理所 必需 的 范围 内。

我们 如何 使用 这些 信息

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley 不会 出售 、 出租 或 与 第三方 共享 您 的 信息。 除非 另有 另有 , Pangalawang Harvest我们 服务 的 任何 询问 或 问题 ; (b) 用于 内部 营销 目ansin , 并 作为 Pangalawang Pag-ani 的 参与者 数据库 的 一部分 ; (c) 向 您 提供 有关 Pangalawang Pag-ani 服务 额外 的 和 更新 的 信息 、 材料 和 其他 广告 ; (D) 在 法律程序 中 或 根据 法律 要求 , 与 政府 官员 或 诉讼当事人 合作 ; (e) 保护 网站 的 安全 或 完整性 ; (f) 防止 安全 威胁 或 财产 破坏 ; 和 / 或 (g) 避免 承担 法律。

为了 鼓励 慈善 事业 并 促进 企业 的 捐赠 机会 , Pangalawang Pag-aani慈善 管理 人员 提供 您 的 姓名 和 捐赠 金额 , 除非 您 另有 指示。 在 提供 您 的 捐赠 信息 之前 公司 慈善 慈善 管理 人员 必须 签署 保密 协议。 为了 将 您 的 姓名 和 捐赠 金额 透露 给 慈善 经理 , 必须 还得在 保密 协议 在 Pangalawang Pag-aani 记录 在案。 不会 向 慈善 管理 人员 提供 捐款 者 个人 资料 , 例如 电话 号码 、 配偶 姓名 或 个人 地址。

經由短代碼程序所獲的數據不會與第三方出於營銷原因/目的而與其共用。

反垃圾 邮件 政策 和 您 的 退出 权

Pangalawang Pag-aani ng Silicon Valley邮件)。 如果 您 错误 地 收到 了 一封 电子邮件 , 您 可以 从 我们 的 数据库 中 删除 您 的 信息 , 方法 是 通过 在 我们 的 任何 一封 通讯 邮件 的 主题 行 中 回复 “alisin (移除)” 或点击 可用 的 "mag-unsubscribe (取消 订阅)" 链接。

变化

我们 保留 随时 更改 此 政策 的 权利。 根据 更改 的 性质 , 我们 可能 会 通过 电子邮件 或 在线 发布 更改 通知 您 新 的 政策 或 修订 政策 的 存在 和 发布 位置。

Iginagalang ng Second Harvest of Silicon Valley ang pagkakapribado ng pinaglilingkuran nito at seryoso sa pagprotekta sa iyong pagkapribado. Ipapaliwanag ng patakarang ito kung paano namin nililikom at ginagamit ang personal na impormasyong isinusumite sa amin. Samakatuwid, sa pakikipag-usap sa amin, sumasang ayon ayon sa iyo at tinatanggap ang patakarang ito.

Impormasyong kinokolekta

Kinokolekta lamang ng Second Harvest ng Silicon Valley ang impormasyong boluntaryong ibinigay sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro o sa ilang mga sagot sa mga partikular na kahilingan sa impormasyon. Kailangan namin ang impormasyong ito upang magkaroon ng mga serbisyong hiniling mo at iginagalang namin ang iyong ninanais na mga paraan ng komunikasyon. Kabilang sa mga halimbawa ng impormasyong kinokolekta ng: impormasyong alam mong ibibigay sa iyo ng mga online form, survey, email address, personal na pinansyal at / o pandemograpiyang impormasyon, kontribusyon sa kawanggawa, numero ng telepono, at address. Maaari rin namin kolektahin ang iyong IP address at impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng elektronikong 'cookies' o 'tracking pixel'. Ngunit, nililimitahan namin ang paggamit at pag-access ng impormasyon tungkol sa iyo hangga't kailangan upang mapangasiwaan ang aming operasyon.

Paano namin ginagamit ang impormasyong iyon

Hindi ibebenta, ipapaupa, o ibabahagi ng Second Harvest of Silicon Valley ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido. Maliban kung nakasaad sa ibang paraan, ginagamit ng Pangalawang Harvest ang personal na natutukoy na impormasyon (“Personal na Impormasyon”): (a) para sumagot sa ilang mga isyu tungkol sa aming mga serbisyo; (b) para sa mga layunin ng panloob na marketing at bilang bahagi ng database ng pinaglilingkuran ng Second Harvest; (c) para magbigay sa iyo ng isang sagot at ito-update na impormasyon, mga babasahin, at iba pang anunsyo tungkol sa mga serbisyo ng Second Harvest; (d) para makipagtulungan sa mga opisyal ng pamahalaan o halimbawa sa paglilitis sa ilalim ng proseso ng batas; (e) para protektahan ang seguridad at integridad ng Site; (f) para magprotekta laban sa banta sa kaligtasan o pagkasira ng ari-arian; at / o (g) para magprotekta laban sa ligal na pananagutan.

Sa pagsusumikap na mahikayat ang pagkakawang-gawa at itaguyod ang pagbibigay ng mga oportunidad sa mga korporasyon, masusing nakikipagtulungan ng mga tauhan ng Second Harvest sa mga tagapamahala ng kawang-gawa ng mga kumpanya tungkol sa mga kampanya sa pagbabago ng pondo. Kapag aktibong lumilikom ng pondo ng mga tagapamahala ng kawang-gawa sa pamamagitan ng paghingi ng mga donasyon mula sa kanilang mga pinaglilingkuran, maaaring ibigay ng Second Harvest ang iyong mga pangalan at halaga ng regalo sa mga tagapamahala ng kawang-gawa ng mga diskarte sa diskresyonaryong paraan maliban kung iba ang iyong naging tagubilin. Bago ibigay ang iyong impormasyon tungkol sa regalo, maaari mong makuha ang pamamahala ng kawang-gawa ng mga kumpanya ng kasunduan sa kumpidensyalidad. Dapat nakarekord ang kasunduan sa kumpidensyalidad sa Second Harvest upang mailabas ang iyong mga pangalan at halaga ng regalo sa mga tagapamahala ng kawang-gawa. Hindi ibibigay sa mga tagapamahala ng kawang-gawa ng personal na impormasyon ng nagbigay ng donasyon na istilo ng mga numero ng telepono, pangalan ng asawa, o personal na address.

Ang data na nakuha sa pamamagitan ng short code program ay hindi ibabahagi sa anumang mga third party para sa kanilang mga dahilan/layunin sa marketing.

Patakaran laban sa spam at ang iyong mga karapatan sa hindi pagsali

May patakaran ang Second Harvest of Silicon Valley na hinding-hindi nagpapahintulot ng spam at nakatuon ito sa komunikasyong nakakuha ng komunikasyon. Ang spam ay email na hindi alam na kilala rin bilang junk mail o UCE (Unsolicited Commercial Email o Hindi Hininging Pangkomersyong Email). Kung natanggap ka ng maling email, maaari mong alisin ang iyong impormasyon sa aming database sa pamamagitan ng pagsagot sa ilang mga komunikasyong email ng "alisin" sa paksa ng linya o pag-click sa link na "mag-unsubscribe".

Pagbabago sa patakaran

Pinananatili namin ang karapatang baguhin ang patakarang ito sa bawat oras. Depende sa uri ng pagbabago, maaari mong ipangalan sa iyo ang pagkakaroon ng access sa bago o binago patakaran sa pamamagitan ng email o pagpaskil ng mga pagbabago sa online.

Ба Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second е В Оводим до вашего сведения, что, в в, зто

Собираемые данные

Продовольственный банк Second Harvest ng Silicon Valley собирает исключительно данные, добровольно предоставляемые во время регистрации или в ответах на те или иные информационные запросы. Эи аи и Примеры собираемых данных: информация, сознательно предоставляемая вами через онлайн-формы, опросы, по электронной почте, при предоставлении финансовых и / или демографических сведений и при благотворительных взносах, телефонные номера и адреса. Мы т IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP Пр то

По

Tingnan ang Pangalawang Harvest ng Silicon Valley Если не указано иное, продовольственный банк Second Harvest использует идентифицирующие личность данные ( «Персональные данные») в следующих целях: (а) предоставление ответов на любые ваши запросы или вопросы, касающиеся оказываемых нами услуг; (Б) использование их в целях внутреннего маркетинга и составления внутренней базы данных продовольственного банка Second Harvest; (В) предоставление вам дополнительной и актуальной информации, материалов и иных рекламных объявлений, касающихся услуг, оказываемых продовольственным банком Second Harvest; (Г) сотрудничество с государственными лицами или органами в рамках судебных разбирательств в соответствии с процессуальным законодательством или с другими законодательными требованиями; (д) обеспечение защиты и безопасности Веб-сайта; (е) обеспечение защиты от угроз рисков безопасности или уничтожения имущества; и / или (ж) обеспечение защиты от юридической ответственности.

В стремлении поощрять благотворительную деятельность, в частности со стороны компаний, сотрудники продовольственного банка Second Harvest тесно сотрудничают с менеджерами по корпоративной благотворительности для организации кампаний по сбору средств. В р, орг оИ И И лиц, осуществивших пожертвования, а также объем самих пожертвований могут быть переданы менеджерам по корпоративной благотворительности продовольственным банком Second Harvest по собственной инициативе, если вами не будет предоставлено иных указаний. Пе Со к Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second. и Менеджерам по корпоративной благотворительности не будут предоставляться персональные данные лиц, осуществивших пожертвования, такие как номера телефонов, имена супруга или супруги либо адреса проживания.

Данные, полученные с помощью программы коротких кодов, не будут передаваться третьим лицам в маркетинговхц.

Политика защиты от нежелательных писем at kung ano ang gusto mong gawin

Продовольственный банк Second Harvest ng Silicon Valley не занимается рассылкой нежелательных писем (спама) и стремится взаимодействовать со своими пользователями исключительно при получении на то разрешения. Спам - это нежелательные электронные письма («назойливая реклама» или «рекламные рассылки»). Если вы получили электронное письмо по ошибке, вы можете удалить свои данные из нашей базы, ответив на любое из наших сообщений электронной почты письмом с темой «remove» или перейдя по ссылке с надписью «unsubscribe».

Зменения политики

Мы о с ю о В зависимости от характера изменений мы можем уведомить вас о существовании и месте публикации новой или обновленной Политики конфиденциальности по электронной почте или путем публикации изменений в Интернете.