Những gì cần biết sau khi nộp đơn cho CalFresh

Những gì cần biết sau khi nộp đơn cho CalFresh

Những gì cần biết sau đó

Chờ ngày phỏng vấn qua điện thoại hoặc thư trong vòng 14 ngày. Đảm bảo Quý vị có thể nhận tin nhắn qua điện thoại.

Nếu bạn bỏ lỡ cuộc phỏng vấn của mình hoặc không nhận được bất kỳ liên lạc nào trong 14 ngày, hãy gọi số điện thoại của quận được liệt kê bên dưới.

Nhân viên sẽ cung cấp cho Quý vị danh sách các tài liệu bổ sung mà Quý vị cần gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày hôm nay để xác minh nếu Quý vị đủ điều kiện.

Nếu được chấp thuận, Quý vị sẽ nhận được một báo cáo hàng năm (SAR-7) gửi cho Quý vị trong sáu tháng và giấy ghi danh lại nếu ghi danh được một năm. Nếu có gì thay đổi trong gia đình của Quý vị, nên báo cho họ biết trong vòng 10 ngày.

Những gì cần biết sau đó

Chờ ngày phỏng vấn qua điện thoại hoặc thư trong vòng 14 ngày. Đảm bảo Quý vị có thể nhận tin nhắn qua điện thoại.

Nếu bạn bỏ lỡ cuộc phỏng vấn của mình hoặc không nhận được bất kỳ liên lạc nào trong 14 ngày, hãy gọi số điện thoại của quận được liệt kê bên dưới.

Nhân viên sẽ cung cấp cho Quý vị danh sách các tài liệu bổ sung mà Quý vị cần gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày hôm nay để xác minh nếu Quý vị đủ điều kiện.

Nếu được chấp thuận, Quý vị sẽ nhận được một báo cáo hàng năm (SAR-7) gửi cho Quý vị trong sáu tháng và giấy ghi danh lại nếu ghi danh được một năm. Nếu có gì thay đổi trong gia đình của Quý vị, nên báo cho họ biết trong vòng 10 ngày.

Địa điểm: Dịch vụ xã hội Quận Santa Clara

Trung tâm ứng dụng điện thoại (8 giờ sáng-5 giờ chiều): 1-408-758-3800
24-HR dòng thông tin tự động: 1-408-758-4600

Địa điểm: Dịch vụ xã hội Quận Santa Mateo

Văn phòng CalFresh tốt nhất: 1-800-223-8383

Daly City
271 92nd Street

South San Francisco
1487 Huntington Avenue
*Văn phòng này tạm thời đóng cửa.

Redwood City
2500 Middlefield Road

East Palo Alto
2415 University Avenue