حاکمیت و مالی

حاکمیتی و مالی

Second Harvest of Silicon Valley is a 501(c)(3) nonprofit organization. We serve on average about 500,000 people in Silicon Valley every month. Each month, we distribute 11 million pounds of nutritious food to the kids, families and seniors in our community who need it.

گزارش سالانه 2021 - 2022 را بخوانید

امور مالی حسابرسی شده

پیوند به صفحات ما در سایت های ارزیابی خیریه:

Charity Navigator four-star badge

For the 16th year in a row, Second Harvest of Silicon Valley has received Charity Navigator’s 4-star rating, achieving a perfect score of 100 for impact and results and accountability and finance. This exceptional designation from Charity Navigator sets Second Harvest apart from its peers and demonstrates to the public its trustworthiness.

سوالات مالی؟

سوفیا خوارز
کنترل کننده
پست الکترونیک: sjuarez@shfb.org
تلفن: 408-266-8866، داخلی 296

گزارش تخلف

دوم برداشت متعهد به خدمت اخلاقی به جامعه ما است. EthicsPoint به ما کمک می کند تا به اعضای جامعه راهی برای گزارش ناشناس فعالیت هایی ارائه دهیم که ممکن است شامل نقض قوانین رفتاری Second Harvest، رفتار مجرمانه یا سایر رفتارهای غیراخلاقی باشد.

اگر نمی توانید اسناد PDF را باز کنید، Acrobat Reader را دانلود کنید (رایگان).