Kung nakatanggap ka ng mga benepisyo ng SSI / SSP (Mga Karagdagang Kinita sa Seguridad / Pagbabayad sa Pagbabayad ng Estado), maaari kang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng pagkain ng CalFresh at maaari kang mag-aplay ngayon! Ang California ang nag-iisa lamang na estado na hindi kasama ang mga tatanggap ng SSI mula sa mga benepisyo sa pagkain, ngunit ang batas na ito ay binago noong nakaraang taon at siniguro ng lehislatura na walang sambahayan na kukulangin sa pangkalahatang benepisyo at marami ang maaaring makatanggap ng higit pa.

Sa mataas na halaga ng pamumuhay sa aming lugar, ang mga nakatatanda at mga taong may kapansanan ay dapat samantalahin ang kakayahang makatanggap ng CalFresh at Kasabay ng SSI. CalFresh - pambansang kilala bilang SNAP (Supplemental Nutrisyon Program Program) - pinapayagan ang mga kalahok na gumamit ng EBT cards sa mga kalahok na grocery store at merkado ng mga magsasaka upang bumili ng malusog na pagkain. Tinutulungan ng CalFresh ang mga tatanggap na taasan ang kanilang badyet ng groseri at magkaroon ng higit na masustansya, sariwang pagkain.

Tawagan ang aming hotline ng Koneksyon sa Pagkain sa 1-800-984-3663 Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am hanggang 5:00 pm, upang kausapin ang isang taong makakatulong sa iyo na maunawaan kung kwalipikado ka at tumulong sa iyong aplikasyon.

Ang pagbabagong ito sa mga benepisyo ay epektibo noong Hunyo 1 at, mahalaga, ang pag-apply para sa CalFresh ay hindi makakaapekto sa iyong mga benepisyo sa SSI / SSP. Kung nakatanggap ka ng SSI, mahuhulog ka sa isa sa dalawang uri ng mga sambahayan na apektado ng pagbabago:

Nakatira ka sa isang sambahayan na walang tinatanggap na CalFresh: Karamihan sa mga tatanggap ng SSI (mga indibidwal o mag-asawa na nakatira na nag-iisa) ay mahuhulog sa kategoryang ito. Maaari kang mag-aplay nang personal, sa telepono, o online.

Nakatira ka sa isang taong nakatanggap na ng CalFresh: Ang mga miyembro ng SSI sa umiiral na mga kabahayan sa CalFresh ay hindi kailangang mag-aplay - idaragdag sila sa sambahayan sa susunod na semi-taunang o taunang petsa ng pag-uulat. Gayunpaman, maaaring hilingin ng iyong sambahayan na ang tatanggap ng SSI ay maidagdag nang mas maaga. Kung ang pagdaragdag ng isang bagong tatanggap ng SSI sa iyong sambahayan ay nagdaragdag ng mga benepisyo ng CalFresh, maraming mga pondo ang idadagdag sa umiiral na EBT card. Kung ang pagdaragdag ng isang bagong tatanggap ng SSI ay humahantong sa isang pagbawas o pagkawala ng mga benepisyo ng CalFresh ng iyong sambahayan, ang iyong sambahayan ay makakatanggap ng mga Karagdagang Benepisyo sa Nutrisyon o Mga Pakinabang ng Transitional Nutrisyon upang makagawa ng pagkawala upang hindi ka makakita ng pagbabago sa pangkalahatang mga benepisyo ng CalFresh

Ang mga tatanggap ng CalFresh ay maaaring tumanggap ng hanggang sa $192 sa isang buwan para sa isang sambahayan ng isa, at hanggang sa $353 sa isang buwan para sa isang sambahayan na dalawa. Ang iyong eksaktong benepisyo ay matukoy ng iyong kita at gastos, kaya tiyaking mag-claim ng mga gastos - tulad ng upa at labas ng bulsa na mga gastos sa medikal - sa iyong aplikasyon upang mai-maximize ang halaga ng iyong benepisyo.

Bukod pa rito, na-streamline ng California ang proseso ng aplikasyon ng CalFresh para sa mga nakatatanda at mga taong may kapansanan, kaya mas madali para sa iyo na matanggap ang mga benepisyo na kwalipikado ka. Ang iyong pakikipanayam sa aplikasyon ay maaaring gawin sa telepono o sa personal. Makakumpleto mo ang dalawang-pahinang application ng isang beses lamang sa isang taon, at kakailanganin mo lamang na ma-recertify tuwing tatlong taon - hindi kinakailangan ng pakikipanayam.

Para sa karagdagang impormasyon o mag-aplay para sa CalFresh:

  • Tawagan ang aming hotline ng Koneksyon sa Pagkain sa 1-800-984-3663 Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am hanggang 5:00 Maaari naming masagot ang iyong mga katanungan at matulungan kang mag-apply.
  • Mag-apply sa online sa getcalfresh.org.