Advocacy

Ang aming adbokasiya ay gumagana

Ang pag-access sa malusog na pagkain ay isang karapatang pantao.
Ang pagkain ay saligan sa kalusugan at katatagan ng ekonomiya.

Dapat suriin ang mga patakaran para sa kanilang epekto sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsasama.

Naka-embed ang systemic racism sa maraming matagal nang patakaran at programa. Kami ay nakatuon sa pagsusuri ng mga sistema, patakaran at kasanayan upang matiyak na sinusuportahan ng mga ito ang pagkakaiba-iba ng lahi at etniko at nagbibigay ng pantay-pantay at pagsasama para sa lahat.

Ang boses ng komunidad ay mahalaga.

Susuportahan ng Second Harvest of Silicon Valley ang mga pagsisikap na walang partido sa lokal, estado at pederal na antas upang mapataas ang access sa pagboto at hikayatin ang pagpaparehistro ng botante.

Priyoridad at layunin ng patakaran

Mga Pagkain sa Paaralan at Tag-init
Ang mga pagkain sa paaralan at tag-araw ay mahalagang pinagmumulan ng nutrisyon ng mag-aaral. Magsusumikap kaming palawakin ang access sa mga libreng pagkain sa paaralan at tiyaking may access ang mga estudyante sa nutrisyon sa mga buwan ng tag-init.

Federal Universal School Meals: Isusulong namin ang isang Child Nutrition Reauthorization bill na kinabibilangan ng mga libreng pagkain sa paaralan para sa lahat ng estudyante sa buong bansa.

Programang Pangkalahatang Pagkain sa Paaralan ng California: Ang California ang unang estado na nagpatupad ng mga unibersal na pagkain sa paaralan, na ginagarantiyahan ang lahat ng pampubliko at charter school na mga mag-aaral ay makakain ng dalawang beses sa isang araw sa paaralan nang walang bayad. Magsusulong kami para sa karagdagang pagpopondo, imprastraktura at suporta para sa isang sustainable food service workforce. Isusulong namin ang mga pagsisikap na pataasin ang pagiging epektibo ng pagtutugma ng data ng Direktang Sertipikasyon upang mapakinabangan ng mga paaralan ang mga pinagmumulan ng pagpopondo.

Nutrisyon sa Tag-init: Kapag natapos ang taon ng pasukan, ganoon din ang mga pagkain sa paaralan. Ang Summer EBT ay isang bagong pederal na benepisyo sa nutrisyon para sa mga mag-aaral na mababa ang kita na magsisimula ngayong taon. Susubaybayan namin ang pagpapatupad nito at magsusulong para sa mga pagpapabuti ng programa.

I-download ang aming agenda ng patakaran

Pagtugon sa mga Pinagmulan ng Pagkagutom
Ang sistematikong kapootang panlahi at iba pang hindi pagkakapantay-pantay ay ang ugat na sanhi ng kagutuman. Bilang bahagi ng aming misyon na wakasan ang kagutuman sa aming komunidad, tutuklasin namin kung paano namin susuportahan ang mga solusyon sa ugat sa mga lugar tulad ng mga programa sa kita at safety net, abot-kayang pabahay at hustisya sa kapaligiran. Makikipagtulungan tayo sa ating komunidad at tututuon sa mga solusyon kung saan tayo magkakaroon ng pinakamalaking epekto.

Paglikha ng mas pantay na sistema ng pagkain

Katarungan at Pagpapanatili ng Kapaligiran

Malinis na Hangin, Tubig at Lupa: Ang mga komunidad na kulang sa mapagkukunan at marginalized ay hindi pantay na naapektuhan ng pagbabago ng klima at pagtanda ng imprastraktura. Susuportahan namin ang mga pagsisikap na tugunan ang mga isyung ito, nakakaapekto man ang mga ito sa mga patlang kung saan nagtatanim ang aming pagkain o sa aming mga lokal na kapitbahayan.

Pagbawi ng Pagkain: We are the hub for edible food recovery in our region. We will work with our partners to support local jurisdictions as they implement SB1383 and maximize the amount of food recovered from grocery stores and wholesalers. This meets the dual goals of making more high-quality food available for our neighbors and reducing greenhouse gas production. We will continue to advocate for adequate funding for the food recovery system to ensure this effort is successful.

Suporta ng Mga Bangko sa Pagkain

CalFood: Ang suporta ng California sa mga bangko ng pagkain at mga magsasaka sa pamamagitan ng CalFood ay mahalaga sa isang matibay na safety net. Dahil sa patuloy na mataas na antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain, isusulong namin ang $60M sa patuloy na taunang pagpopondo ng estado para sa programa ng CalFood.

Ang Emergency Food Assistance Program: Ang TEFAP ay isang mahalagang mapagkukunan ng pagkain at pagpopondo para sa mga bangko ng pagkain sa buong bansa. Isusulong namin ang malakas na suporta sa TEFAP sa mga negosasyon sa Congressional Farm Bill—isang panalo para sa mga magsasaka sa US, mga bangko ng pagkain at ang aming mga kapitbahay na nakakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain.

CalFresh / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)

Ang CalFresh ay maaaring magbigay ng direktang kaluwagan mula sa kawalan ng seguridad sa pagkain. Para sa bawat pagkain na ibinibigay ng mga food bank, siyam ang ibinibigay sa pamamagitan ng CalFresh. Isusulong namin ang isang matatag na Farm Bill na magpapahusay sa kakayahan ng programang ito na bawasan ang gutom para sa lahat ng mga taong mababa ang kita.

Palakihin ang Mga Benepisyo, Palawakin ang Kwalipikasyon, Pahusayin ang Access: Magsusulong kami para sa isang programa ng CalFresh na kumukuha ng mas madaling paraan sa pagtugon sa kawalan ng seguridad sa pagkain. Kabilang dito ang pagtiyak:

– Benefit amounts are adequate for a household to meet its nutrition needs.
– Access for all underserved populations, such as low-income college students and those reentering their community after incarceration.
– Food purchasing options are flexible and meet the needs of families, the unhoused and single individuals.
– Applications can be processed online and by phone.

Pagkain4Lahat: Sinasalamin ng California Food Assistance Program ang CalFresh at sinusuportahan ang mga taong hindi karapat-dapat para sa CalFresh sa ilalim ng mga pederal na panuntunan. Sa pamamagitan ng Food4All, malapit nang mapalawak ang programang ito sa lahat ng mga imigrante na may mababang kita na edad 55+, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Isusulong namin ang programang ito na palawakin sa lahat ng saklaw ng edad."

Second Harvest of Silicon Valley 2024 Legislative Event
Presentation Deck

Primary Election Day: March 5, 2024
Magrehistro para bumoto
Kumuha ng impormasyon ng botante
Hanapin ang aking mambabatas
Kumuha ng mga update sa Second Harvest

Mga mapagkukunan ng adbokasiya

Mga bill na sinusubaybayan namin