نکات تولید بهاره

فوریه 8, 2021

توسط سامی لو
Spring Produce Tips

زمان آماده سازی: مختلف

زمان پخت: مختلف

زمان کل: مختلف

نویسنده: کارکنان

سطح مهارت: آسان

غذا: آمریکایی

نکاتی را برای تهیه غذاهای اصلی بهاره مانند شلغم، تربچه، کلم بروکسل، توفو، کلم پیچ، چغندر بوک چوی و کنگر فرنگی بیاموزید.

نکات تولید بهاره