In observance of Juneteenth, on Wednesday, June 19, our offices will be closed and Food Connection team will be unavailable. We encourage you to use our online tool or dial 211 to find food near you. Tìm thức ăn gần bạn

Tìm thức ăn gần bạn

Vận động chính sách

Tận dụng SB 1383 để giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm và biến đổi khí hậu

Bạn có biết rằng gần 40% tổng lượng thực phẩm ở Mỹ đang bị lãng phí? Chỉ riêng ở California, gần 6 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm. Giải cứu tươi […]

Tận dụng SB 1383 để giải quyết vấn đề lãng phí thực phẩm và biến đổi khí hậu2024-04-09T15:52:07-07:00

Người nhận SSI: Áp dụng cho Lợi ích Thực phẩm trong Mùa hè này

Nếu bạn nhận được quyền lợi SSI / SSP (Thu nhập An sinh Bổ sung / Khoản Thanh toán Bổ sung của Tiểu bang), bạn có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi thực phẩm của CalFresh và bạn có thể đăng ký ngay bây giờ! California từng là bang duy nhất [...]

Người nhận SSI: Áp dụng cho Lợi ích Thực phẩm trong Mùa hè này2021-10-29T14: 39: 12-07: 00