An toàn thực phẩm

Video: Basic Knife Skills Training

Developing good knife skills can save you time and keep you safe when preparing food. This video goes over how to securely hold a knife as well as basic techniques of chopping, dicing, mincing and julienning a variety of produce – including butternut squash! Whether you’re brushing up on basics or learning from scratch, this knife skills video will have you chopping like a pro.

Video: Basic Knife Skills Training2023-07-27T17:58:37-07:00

Eat Safe Food after a Power Outage

Refrigerated or frozen foods may not be safe to eat after the loss of power. Find out what you can do to keep food safe during a power outage, and [...]

Eat Safe Food after a Power Outage2023-03-23T14:40:32-07:00

An toàn gia cầm

Cách xử lý và nấu gia cầm an toàn: Sử dụng các phương pháp tốt nhất này tại nhà của bạn khi xử lý, rã đông, nấu và bảo quản gia cầm. Tải xuống tờ rơi (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt [...]

An toàn gia cầm2023-02-17T16:58:18-08:00

Dị ứng thực phẩm là gì?

Dị ứng thực phẩm là một phản ứng của hệ thống miễn dịch xảy ra ngay sau khi ăn một loại thực phẩm nhất định. Ngay cả một lượng nhỏ thực phẩm gây dị ứng cũng có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như [...]

Dị ứng thực phẩm là gì?2023-03-23T14:55:38-07:00